नेपाल राष्‍ट्रबैंकको लेखा परिक्षण कसले गर्छ ।

The correct answer is "महालेखापरिक्षक"