नेपाल राष्‍ट्र बैंकले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा को मार्फत राख्दछ ।

The correct answer is "अर्थ मन्त्रालय"

working