नेपाल राष्‍ट्र बैंकको स्थापना अगाडी यसको कार्य कुन निकायले गर्थ्यो ।

The correct answer is "सदर मुलुकी खाना"

working