नेपालमा सर्वप्रथम पोलिमर नोट कहिले प्रचलनमा ल्याइयो ।

The correct answer is "वि‍‍‍‍‌‌‌‍‌‍‌ स २०४९ आश्विन १४"

working