नेपाली मुद्रालाई कहिलेदेखी ने रु लेख्‍न थाल्यो ।

The correct answer is "वि.स. २०१६ श्रावण १४"

working