नेपाल राष्‍ट्र बैंकको सञ्चालक समितीमा बढीमा कति जना सदस्य रहन्छ ।

The correct answer is "७"