नोट जारी गर्ने कार्य कुन निकायले गर्छ ।

The correct answer is "निर्गमन विभाग"

working