नेपाल राष्‍ट्र बैंक कुन कानुनअन्तर्गत स्थापना भएको हो ।

The correct answer is "नेपाल राष्‍ट्रबैंक एन २०१२"

working