MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MaRweb.sk - MaR technika

MaRweb.sk - MaR technika
MaRweb.sk - MaR technika | Source

MaRweb.sk - MaR technika

MaRweb.sk - MaR technika

Naša spoločnosť od svojich začiatkov v roku 1997 pôsobí na slovenskom trhu ako distribútor meracej a regulačnej techniky. Aj pre divízie meracích prístrojov a meracej a regulačnej techniky je prvoradým cieľom ponúknuť slovenskému zákazníkovi kvalitné prístroje, zariadenia a s tým súvisiace servisné zázemie.

Našim poslaním je prinášať aktualizovaný a stále rozširujúci sa sortiment meracích a testovacích prístrojov, aby zákazníci ich využitím mohli zvyšovať kvalitu a spoľahlivosť vlastnej produkcie a služieb.

Divízia priemyselnej meracej a regulačnej techniky má vo svojom sortimente: - snímanie a meranie teploty, snímanie výšky hladiny, meranie prietoku - snímanie a meranie tlaku a vlhkosti - prevodníky neelektrických a elektrických veličín, napájacie zdroje, - zobrazovacie a ukazovacie prístroje, regulátory teploty a tlaku, -priemyselné armatúry a ventily - zaoberáme sa technickým poradenstvom Partnery: Energonova , JSP, Rawet, BD Sensors, Manomer, Rosemount, Comet system, Larm, Krohne, Microwell, Badger Meter. Metra Šumperk, Regada, Prematlak

snímanie a meranie teploty, výšky hladiny,prietoku,tlaku a vlhkosti,prevodníky, zdroje, zobrazovacie prístroje, regulátory ,ventily,čerpadlá,sondy

Navštívte nás tu: http://marweb.sk

Comments 2 comments

Mahrlo profile image

Mahrlo 6 years ago Author

www.priemyselne.eshopmahrlo.sk

MaR technika


MaRweb.sk 5 years ago

MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

Navštívte nás : http://marweb.sk

  Sign in or sign up and post using a HubPages Network account.

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  No HTML is allowed in comments, but URLs will be hyperlinked. Comments are not for promoting your articles or other sites.


  Click to Rate This Article
  working