HubPages Answers Will Soon Be Retired
Please stop by the HubPages Blog for more details.
profile image 46

what is the meaning of the sentence below


Ngibona lona walayikhaya engathi usejwayela kabi.Zama awungshanyelela,Zama awungkhorobela.Zama awungphakela,Zama awungenzele itiye.Yini ke elandelayo?Kanti ubani oqhashiwe lapha?....

sort by best latest

There aren't any answers to this question yet.