profile image 54

what is the meaning of the sentence below


Ngibona lona walayikhaya engathi usejwayela kabi.Zama awungshanyelela,Zama awungkhorobela.Zama awungphakela,Zama awungenzele itiye.Yini ke elandelayo?Kanti ubani oqhashiwe lapha?....

 

sort by best latest

There aren't any answers to this question yet.