ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Shiroi Neko Shani no Monogatari - Japanese Translation Practice

Updated on August 31, 2011

Japanese Translation fun 2 bonus Japanese grammar phrase constuctors

Test you Japanese skills by translating the story found below. After your first translation, come back here and study the following ways to form some simple phrases.

Phrase Constructions

verb (base IV - BA) verb dake - If I had only verbed

or verb (base IV -BA) verb hodo - To the extent that I verbed

 As always... Do Your Best ! Ganbatte Kudasai!

Makurasuki

The Story Of Shani the White Cat -

Shiroi Neko 'Shani' no Monogatari

Shiroi Neko "Shani" no Monogatari

By Yayoi Hisamatsu

Haru no hajime no sawayaka na yoru deshita. Kuroi silk no you na yozora ni takusan no hoshi-tachi ga matataki (twinkling) ate imashita. Youki (Cheerful) na hoshi no fairy-tachi ga kin no suzu (golden bell) o ashi ni tsukete odoru to usui kiri (mist) no you na dress no suso (the train) kara kawa no nagare no you ni melody ga umaremashita. Kidotta tsuki no fairy-tachi ga hoshi no fairy-tachi no melody ni awasete harp o kanademashita (play). Yozora wa utsukushii ongaku no kouzui (flood) ni narimashita.

Yagate yozora no melody wa chijou (on earth) nimo shitatari (dripping) nohara (field) no chiisai na ana (hole) no naka de 4 hikime no konko o omou to shite ita okaasan neko no karada o tsutsumimashita. Sono toki, okasan neko no o-naka ga pikutto ugoite koneko no Seany (Shani) ga umaremashita.

Shani wa yozora kara no utsukushii present o karada zentai de kanjite "mi---." To chiisaku nakimashita. Okaasan neko wa Shani no karada o yasashiku namemashita (lap, lick). Yozora no ongaku wa itsu no ma ni ka kie, ten mo chijou mo kamisama no seijaku (stillness) no naka e haitte yuki mo shita.

Shani ga umarete 2 kai me no haru ga kimashita. Shani wa blue no hitomi (eyes) no utsukushii shiroi neko ni seichou shimashita keredo, Shani wa hoka no neko-tachi no you ni nezumi (mouse) ya mushi i(insect) o oikakaeru koto o shimasen deshita. Sore yori Shani wa chiisa na doubutsu-tachi no karada kara afureru sound ni mimi o katamuke jitto shite iru no ga suki deshita.

Shani wa kyou mo nohara no o-ki ni iri no bashou de shizuka ni mimi o katamukete imashita. Shani no mimi no soba o mitsubachi(honey bee) ga awatadashii (in a hurry) oto o tatete tobisatte ikimashita. Hatarakimono no ari-tachi ga Shani no ashimoto o kisokutadashii (regular) rhythm de koushin (parade) shite ikimashita 2hiki no ookii na utsukushii swallowtail ga Shani no mawari o yuuga (elegance, grace) na oto o tsukurinagara toned imashita. Nohara wa ooku no inochi no oto de ippai deshita.

Shani no mimimoto de dareka ga sasayakimashita (whisper), "Ai suru Shani! Kon nichi wa." Shani no me no mae no poppy no naka ni chiisa na chiisa na fairy ga tatte imasu. Sono chiisa na fairy niwa usui 2mai no hane ga ate karada niwa hikari no ito de anda (under) (crochet) dress o matoi (wear), atama niwa kin ni kagayaku kanmuri o tsukete imashita. Kaze ga kanojo no dress o yurasu (to shake) to dress kara takusan no flower ga umaremashita. Shani o yasashii haru no kaori ga tsutsumimashita.

"Anata wa Dare?" Shani wa bikkuri shite blue no hitomi (eyes) o pachipachi sasete tazunemashita. Fairy wa yasashiku hohoende (smile) kotaemashita.

"Ai suru Shani, Watashi wa haru no fairy no princess. Haru ni umareta subete no inochi ni kamisama no ai o ataeru tame ni hataraite iru no"

"Kamisama no ai yo!!"

"Sou yo! Shani! Subete no minamoto (original) de aru kamisama no ai yo!" Shani, Anata mo takusan itadaite iru deshou."

"Boku mo?"

"Mochiron yo Shani. Kamisama wa dare hitori o-wasure ni naranai wa! Anata no karada niwa kamisama no utsukushii harmony no melody ga nagarete imasu."

Sou iutte, fairy no princess wa Shani no hana ni atatakai (heartfelt) shukufuku no kiss o shimashita. Shani wa kiss o sareru to kokoro de honou (flame) ga moeru no o kanjimashita. Sono honou (flame) wa dondon hirogari, Shani no karada o atsuku moyashimashita. Sou shite Shani wa kamisama ga fukaku jibun o ai shite iru koto o kanjite yorokobi de ippai ni narimashita.

Shani wa mawari no inochi-tachi ga kamisama no ai no naka ni ari, subete ga toutoku. Subete ga yasashiku subete ga atatakai to shirimashita. Itsumo anata o mite imasu. Subete o ai shinasai! Soshite, subete no mono no tame ni anata no melody o tsukainasai! Anata ga ai o ookiku sureba suru dake anata no melody wa utsukushii o mashimasu. Tenshi-tachi ga anata no melody ni kouki (noble) na onkai (musical scale) o ataeru deshou." Shani, Anata ni ooku no shukufuku o..."Fairy no princess wa sou iu to ato iu ma ni hikari no naka e kiete ikimashita.

Shani no mawari o yasashii haru no hikari ga tsutsumikonde imashita.

To be continued . . .

The Shiroi Neko "Shani"

By Yayoi Hisamatsu

1991 Nen 10 Gatsu 14 nichi

Fukuoka Japan

Please leave your comments!

Is Romaji or Roman Spelling hard to understand?

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  • profile image

   anonymous 

   8 years ago

   haha, rome spelling are headache to me, I can sound it accurately, but I can't understand the meanings

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)