ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel
  • »
  • Entertainment and Media»
  • Cartoons & Animation

"Let It Go" Translated From Finnish to English

Updated on November 11, 2017
fairychamber profile image

Niina is an animation nerd who has soft spot for Disney´s renaissance era.

Source

Frozen is THE ANIMATION of the beginning of 21st century. Let it go is a song that every one knows. Including people who haven´t watched Frozen.

When translating any song into another language the main concern is to make the lyrics sound natural and fitting to the language. In Finnish literal translation for Let it go would be päästä irti which does not sound too great while singed. There for Let it go became taakse jää which literally means it´s left behind and sounds way better in the song.

Finnish/English Translation

On hyiset vuoret ne lumiset niin/ those glacial mountains are so glow

Hanki hohtaa hehkuen/ the snowdrift is shining like the snow

On linna niin yksinäinen/ castle is so lonely

Sitä yksin hallitsen/ I rule it by myself

Ja tuuli ulvoo niin kuin myrsky sisälläin/ and the wind is howling like a storm inside me

Siellä pysy ei, vaikka tahtoisin/ It doesn´t stay there, although I want it to


Ei tulla ei saa, ei nähdä saa / cant´come, can´t see

Kiltti tyttö sä ole aina vaan/ just be the good girl always

Ei paljastaa saa tunteitaan/ you are not allowed to reveal your feelings

Se jäädä saa / it can be left behind


Chorus:

Taakse jää / it´s left behind, left behind

En tätä voi pidättää / I can´t hold this back

Taakse jää, taakse jää/ It´s left behind, it´s left behind


Ovi vanha taakse jää/ the old door is left behind

Unhoittaa sanat julmat saan/ I can forget the cruel words

Myrsky raivotkoon/ let the storm rage on

Saa nyt kylmä viima tää puhaltaa/ this cold wind can blow now


Kun joskus kaukaa katsoo / Sometimes when you look from afar

on kaikki pientä niin /everything is so small

Ja nuo pelon vanhat kahleet/ and these old shackles of fear

mä loihdin kadoksiin/ I conjure to dissappear


On aika nähdä voimat mun/ it´s time to see the powers of mine

Ne koetella, vapauttaa / test them and release

Pois vanhat säännöt/ away the old rules

nyt mä oon vapaa /now I am free


Chorus:

Taakse jää, taakse jää / it´s left behind, it´s left behind

Tuuleen jäiseen mä nostan pään / I raise my head to the icy wind

Taakse jää, taakse jää / it´s left behind, it´s left behind


On menneet päivät nää / these days are gone

Tänne jään ja nostan pään/ I stay here and raise my head

Myrsky raivotkoon / let the storm rage on

Mun voima halki ilman käy se iskee kii/ my power goes through the air, it strike

Mun sieluun piirtyy jäiset huurreruusut kylmät niin/ So cold icy frosty roses are drawn into my soul

Ja kirkas kristalli on ajatuksein tää/ and this though of mine is like a bright crystal

Ei palaa entinen, se kaikki taakse jää/ past will not return, it´s all left behind


Chorus:

Taakse jää, taakse jää / it´s left behind, left behind

Enää tyydy en vähempään/ I won´t settle for less anymore

Taakse jää, taakse jää / it´s left behind, it´´s left behind


Myös kiltti tyttö tää / also this good girl

Jääköön taa, uutta voimaa saan/ let it stay behind, I get new strength

Myrsky raivotkoon/ let the storm rage on

Saa nyt kylmä viima tää puhaltaa/ this cold wind can blow now

Comments

    0 of 8192 characters used
    Post Comment

    No comments yet.