ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Tinga

Updated on October 22, 2010

isang kwento ng komedya , drama atbp

Sa buhay na di maipinta kung saan

ang direksyon at ano ang tunay na porma

Tumayo, lumuhod, humiga, sumusunod sa animo'y tubig niyang persona

Minsa'y si'ng banayad ng ambon

may mga pagkakataong si'ng tigas ng bato pag nabagsakan mo


Ngunit, datapwat, subalit, marahil, hinagpis at hilahil ang tanging natabil

Sa mga kalungkutang sumikil at kumitil sa pusong nagsisingkil sa rosas ng sinisinta

Na akala mo'y langit na

rurok pala ng pagdurusa


Ngunit kaibigan ngumiti ka

Wag malunod sa bahang si'ng lalim ng tasa

Wag magbigti sa puno ng mustasa sa kasawiang sinlaki ng tinga

Na tumalsik sa'yong mata

Kaya pinikit mo ang iyong mata na animoy nabulag ka dahil sa isang tinga

Ngunit ang totoo ikaw ay tanga

Dahil mas pinili mong magdusa ng dahil lang sa isang tinga

Sa halip na idilat ang iyong mata sa magandang umaga

Na huling araw mo na pala

Sayang, sayang talaga, sinayang mo ang walang hanggang ligayang dahil lang sa isang

TINGA ........

Comments

    0 of 8192 characters used
    Post Comment

    No comments yet.

    working