ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Disneyeve priredbe (Bilingual!)

Updated on May 4, 2014

Disneyeve priredbe / Disney's adaptations (Bilingual lens)

Poletje je super. Lahko pocivamo, uzivamo in imamo seveda vec casa za druzenje. Poletje je odlicna priloznost za druzinsko zabavo.

Zakaj ne bi sli na primer skupaj v kino? In kaj je za druzinsko zabavo v kinu bolj primernega od Disneyevih filmov? Toda stoj! So Disneyevi filmi res vedno dobri?

Summer is great time of year. You can rest, enjoy yourself and of course there is more time for socializing. Summer is a great opportunity for family fun.

Why not for instance go together to the movies? And what's for family fun in the cinema more appropriate than a Disney movie? But stop! Are Disney movies really always good?

(All images in this lens are Public Domain, source: Clker.com, Publicdomainpictures.net, Gutenberg.org)

Poletje je najboljse za: / Summer is best for:

Glasovanje / Poll

See results
Mala morska deklica
Mala morska deklica

Pozor, disneyifikacija! (translation follows)

Disneyifikacija je proces spreminjanja in prilagajanja zgodbe s koncim namenom ustvarjanja cim vecjega dobicka. Disneyeva produkcija je predelala stevilne klasicne zgodbe z mocnimi sporocili v ljubko zabavo za vso druzino. Disneyev svet je lep, varen, skoraj sterilen in, hmmm, dolgocasen. Ne gre le za srecne konce (Andersenova Mala morska deklica zal nima srecnega konca, pa tudi dva izmed Treh prasickov volku ne uideta). Ob predelavi so se pogosto spremenili liki, odnosi med nastopajocimi in seveda sporocila izvirnih zgodb. Vec o tezavah z disneyifikacijo v spodnjem seznamu dodatnega branja

Three little pigs
Three little pigs

Attention, disneyification!

Disneyification is the process of changing and adapting the story to the end purpose of maximizing profits. Disney production has recovered a number of classic story with strong messages to the charming entertainment for the whole family. Disney world is beautiful, safe, almost sterile, and, hmmm, boring. It is not only the problem with happy endings (Andersen's Little Mermaid unfortunately does not have a happy ending, as well as two of the three pigs do not escape from wolf). Adaptation often changed the characters, relationships between the characters and of course the message of the original stories. More problems with disneyification below.

Disneyifikacija ni nujno slaba

Disneyevi produkciji lahko ocitamo marsikaj, a se vedno gre za najvecje mojstre svojega posla. Ne le pri snemanju, obdelavi, pogosto so 'popravili' zgodbe, v katerih so bile ocitne napake. V Grimmovi Trnuljcici na primer zlobna vila ni kaznovana, princ jo odkrije po nakljucju, dramaturgija je preprosto povrsna. Razlicica, ki jo je podpisal Walt Disney je v tem primeru bistveno bolj dodelana. Ce dodamo se vrhunsko distribucijsko mrezo, ki omogoca spoznavanje zgodb z vsega sveta vsem otrokom (in druzinam) vsega sveta, Disney gotovo prinasa tudi marsikaj dobrega.

Disneyification is not necessarily a bad thing

Disney production can be much criticized, but they are still the greatest masters of their business. Not only in recording, processing, they often 'corrected' stories with obvious errors. In Grimm's Sleeping Beauty evil fairy is not punished, prince discovered the beauty only by chance, the dramaturgy is simply superficial. Disney version in this case is much more sophisticated. If we add the superior distribution network, which allows children (and families) from around the world learning about stories of all over the world, Disney will certainly bring a lot of good.

Dvoboj mnenj / Duel Debate

Disney je s predelavami mocno spremenil stevilne zgodbe.

Disney has with re-working changed dramatically a number of stories.

Kaj pravite? / What do you say?

Pa kaj? Novi casi potrebujejo nove zgodbe. / So what? New times need new stories.

Pa kaj? Novi casi potrebujejo nove zgodbe. / So what? New times need new stories.

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  • dahlia369 6 years ago

   I always prefer happy endings! :)

  • anonymous 6 years ago

   Disney je car!

  • anonymous 6 years ago

   Its all good!

  • Tarra99 6 years ago

   It's a movie...stories always get blurred with time...doesn't bother me. History class is for straightening out the facts...kids need a "happy ending"

  • anonymous 6 years ago

   Vsi zapisovalci pravljic so dodajali in odvzemali. Eni vec, drugi manj.

  Tega ne bi smel. Zgodbe je poslabsal. / It should have not done it. Stories are worse now.

   0 of 8192 characters used
   Post Comment

   • Sharon Berry 6 years ago from Michigan

    I say, leave the original story alone. Disney is now pushing it's political agenda in the movie Cars....what next?

   • Lemming13 6 years ago

    I was especially irate about The Hunchback of Notre Dame. Disney should be ashamed.

   • anonymous 6 years ago

    It's one thing to change the endings of fairy tales, but Disney has also changed historical facts in such movies as Pocahontas and others. It's usually not an improvement on the original story.

   • Blonde Blythe 6 years ago

    If it ain't broke, don't fix it. Leave the stories alone, Disney! :P

   • anonymous 6 years ago

    Disney je spremenil nekatera pomembna sporocila v plehko zabavo!

   Disney da ali ne?

   Na delo Walta Disneya in podjetja Disney moramo gledati kot na delo vseh avtorjev, ki so skozi zgodovino spoznavali, zapisavali in prirejali pravljice. Med tem so nenehno odvzemali elemente, ki se jim niso zdeli primerni za njihovo publiko in vgrajevali vrednote, ki so jih zagovarjali sami. Kot se razvoj cloveske druzbe ne konca z drugo polovico 19. stoletja, ko so bile zapisane pravljice bratov Grimm, se tudi z Disneyem ne bo. Uzivajmo v zabavi za vso druzino! Hura za 21. stoletje!

   Disney yes or no?

   The work of Walt Disney and the Disney company should be seen as the work of all authors who discovered, writed and adapted stories through history. All of them constantly erased elements not suitable for their audience and added values in which they believed. As the development of human society does not end in the second half of the 19th century when Grimm's tales were written, it will not also end with Disney. Let's enjoy the fun for the whole family! Hurray for 21st century!

   Se eno glasovanje / Another Poll

   Kaj je najpomembnejse v kinu? / What is most important in the movies?

   See results

   Dodajte svoje mnenje ali vsaj preberite mnenja drugih. / Add your opinion or at least read opinions of other people.

   Knjiga gostov / Guestbook

    0 of 8192 characters used
    Post Comment

    • mihgasper profile image
     Author

     Miha Gasper 3 years ago from Ljubljana, Slovenia, EU

     @tazzytamar: How kind of you!

    • tazzytamar profile image

     Anna 3 years ago from chichester

     This is so interesting! You reminded me how sad the original little mermaid is - you are very skilled to be able to write so well in two languages!

    • mihgasper profile image
     Author

     Miha Gasper 4 years ago from Ljubljana, Slovenia, EU

     @anonymous: :-)

    • profile image

     anonymous 4 years ago

     The very much for stopping by my dog and kids contribution.

    • mihgasper profile image
     Author

     Miha Gasper 4 years ago from Ljubljana, Slovenia, EU

     @anonymous: Me too!

    • profile image

     anonymous 4 years ago

     Summer is too hot here... so head to cooler places! Would enjoy a visit to disney too!

    • mihgasper profile image
     Author

     Miha Gasper 4 years ago from Ljubljana, Slovenia, EU

     @WriterJanis2: He is great!

    • WriterJanis2 profile image

     WriterJanis2 4 years ago

     Love anything Disney.

    • TolovajWordsmith profile image

     Tolovaj Publishing House 5 years ago from Ljubljana

     @Ajeet: One part is only a translation of the other, so you have read everything...

    • profile image

     Ajeet 5 years ago

     I understand the English language part of this lens, but enjoy the rest too :)

    • profile image

     anonymous 5 years ago

     All things Disney are fun.

    • papar lm profile image

     papar lm 5 years ago

     nice lens!

    • dahlia369 profile image

     dahlia369 6 years ago

     I very much enjoy your lenses. Will be back for more - some time soon... :)

    • profile image

     anonymous 6 years ago

     Great debate....too bad that I haven't watched a Disney film in awhile.

    • Scarlettohairy profile image

     Peggy Hazelwood 6 years ago from Desert Southwest, U.S.A.

     Very interesting look at Disney's tactics.

    • junecampbell profile image

     June Campbell 6 years ago from North Vancouver, BC, Canada

     I kind of don't like it when Disney changes aspects of a fairy tale. Someone it just doesn't feel right.

    • profile image

     anonymous 6 years ago

     Disney may adjust some details but that is what entertainment is about and should be a pleasant experience. I remember when I was little Walt Disney said something like his goal in every movie was to give a tear and a smile.

    • profile image

     ideadesigns 6 years ago

     I enjoyed my visit here and reading all the opinions. I guess if they have removed some details harmful to little kids minds then I'm ok with it. Of course originality is best.

    • profile image

     Tarra99 6 years ago

     Yes, thank you for the bilingualism...made it so much easier! Good debate.

    • profile image

     frugalfurguy 6 years ago

     I'm really happy how you let me follow your theme by making your lens bilingual. Thanks and best wishes in your Squidooing!

    • profile image

     anonymous 6 years ago

     I think Disney studios were right to remove some of the more gruesome aspects of the original fairy tales, to make them better for young children, but other stories were changed for no logical reason. Still Disney is a part of our culture, for better or worse. Great job on this lens! It brings up some good questions. And thanks for making this a bilingual work, for the benefit of those of us who, regrettably, aren't able to read your language.

    • profile image

     Honnlinne 6 years ago

     Well, times changed. I think that Grimms today would have differnet stories. Why? To much evil in their stories. Disney and others (Franklin, Noddy, Little princes, Pixar movies...) today make stories with less violence and so on.

     By the way, realy nicely done with two langueages

    • blessedmomto7 profile image

     blessedmomto7 6 years ago

     I think Disney has changed a bit too much of some of the historical movies like Pocohontas. Oh well, I guess they are entertaining. Fun lens. It was neat to see the two languages throughout.

    • ajgodinho profile image

     Anthony Godinho 6 years ago from Ontario, Canada

     I've never really been too much into fairy tales, but I think Disney has capitalized tremendously on this industry, like you said, they have been masters in what they do and thrived so far.

    • sukkran trichy profile image

     sukkran trichy 6 years ago from Trichy/Tamil Nadu

     i really enjoyed this multi lingual lens. nicely done