ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Get Backers Anime Opening & Ending Theme Songs With Lyrics

Updated on June 8, 2012
Ginji Amano and Ban Midou of the GetBackers Recovery Service
Ginji Amano and Ban Midou of the GetBackers Recovery Service

Having just recently "discovered" the GetBackers, I was immediately drawn to the characters Ginji Amano and Ban Midou as well as the anime's catchy opening and ending themes. Here I have compiled the videos and lyrics (so you can sing along) of the two opening songs and four ending songs of the GetBackers anime series. My favorite is the fourth and last ending Theme "Changin" by Nona Reeves. I love the song and the video that goes with it. :)

GetBackers Opening Theme 1 (No Credits)
揺らぐことない愛 Yuragu Koto Nai Ai
Episodes: 1-25

"Yuragu Koto Nai Ai" by Naomi Tamura

Namida atsumete yozora e kaesou
Yuragu koto nai ai dake baramake star dust

Ikiteru ka dou ka wakannaku nacchatta yoru wa
Hoshi no mienai yozora ni nomikomarete shimau
Kienaide hikari mayoisou na kokoro ga sakebu tada kimi ni aitai

Gensou mousou musou no naka o honki de shissou karadajuu no kiseki ga me o samasu
Wasurenaide hitori janai yo itsu datte we are just a dreamer
Take love, get all love, get back love in our hands
Yuragu koto nai ai dake baramake star dust

Donna ashita o yume mite ikou ka konya

GetBackers Opening Theme 2 (No Credits)
薔薇色の世界, Barairo no Sekai
Episodes: 26-49

"Barairo No Sekai" by Pierrot

kimi ga seou itami no hate ni wa
miushinatteita kanousei ga matteite
namida mo sugi ni wasurete shimatte
atarashii kairaku ni oboreru mon sa

hametsu wo mezasu rekishi no SUTOORII
kimi to futari naraba sore hodo kowaku wa nai

zetsubouteki na sekai wa ima mo
owari sou de
owaranai de iru yo
akirame kaketa
keshiki mo kitto
futari de nara
barairo ni mieru

GetBackers Ending Theme 1 (No Credits)
秒のリフレイン, Ichibyo No Refrain
Episodes: 1-13

"Ichibyo No Refrain" by Otoha

Ima wa mada hi mo tokenai mune no oku no garasu saiku
shinjiteru anata dake wo kanjiteru rifurain (refrain)

aruki nareta eki made no michi nori mo
kaerezuni kaerezuni motareta hanbaiki mo
doko ni mo mitsukaranai kokoro wa tsunao ni narenai
sekai chuu doko ni anata wa iru no kurikaeshi sagashitsuzuketeru

Ima wa mada hi mo tokenai mune no oku no garasu saiku
shinjiteru anata dake wo kanjiteru rifurain (refrain)

GetBackers Ending Theme 2 (No Credits)
涙のハリケーン, Namida no Hurricane
Episodes: 14-25

"Namida No Hurricane" by Bon-Bon Blanco

sennen ni ikkai no koi nante mon ja nai
futari no tame ni sora to daichi ga ugoiteta shakariki na hi yo Come Back!
mafuyu no umi ni nageta misanga
oto mo tatezu kiete shimau no ne bouhatei makka ni moeru gogo

nami ga spancoll mitai ni kirei ne
konna ni, dakara, sou waratte
furimuicha dame saa, iku wa yo!
arashi ni dakarete yume kara Jump!! eien ga oshiyoseru Island
hateshinaku sunda sora o motome kizutsuita kamone mo tonde yuku
namida no Hurricane!

GetBackers Ending Theme 3 (No Credits)
Mr. Déjà Vu
Episodes: 26-37

"Mr. Déjà Vu" by naja

kumori mizu tamari afurete sora ga nakidashisou
oborete yuku nichijou no naka mabuta no ura tsumetai
nagai yoru hitori koete tameiki de keshita asa no oto
torimodosenai zureta jikan wa mou maki modosenai

Mr. Deja vu kimi ga inaimaboroshi ni natta hibi
kizuitara kimi ga inai tokei no hari wa ugokanai speak to me
sayonara ga iwanai mama hitorikiri ni shinaide
eien nante naito shitemo akai ito wo shinjite itai

GetBackers Ending Theme 4 (No Credits)
Changin
Episodes: 38 - 48

"Changin" by Nona Reeves

Gotta, sing a song! (Come on!)

odori akashite konya get down
ano ko no body wo shake shite break down
namida mo hajiketonde get down with me

she said high, she said low
kimagure na purimadonna
sasoi dasu yuuki nante get down with me

hajimete nada, hajimete nanda
konna ni mune ga dokidoki suru no
kutabireta kisetsu ni say bye-bye
(dancin' on the boogie woogie night)

yume wo negatte dakishimettatte
yabunnakya kabe wa kowarete kurenai
you're my soul sensation

hikaru dansu floor and skydive
(baby got you!)

Changin' change konya koso kimero
kimero, konya koso Changin'
Changin' change konya koso kimero
(rock on) konya koso Changin'

Changin' change konya koso kimero
kimero, konya koso Changin'
Changin' change dansu shite mune no
(tobira wo hirakou) konya koso Changin'

fish, flash, fresh
Yo check press! (ahhhh.......)

dajina sweetness wasurete easy love
tobashite gotama sing! you no rap wa chic
Nona Reeves rockin' tsuuna the beat!
nogete moriagete konna oshaberi

Vote For Your Favorite!

The best GetBackers opening/ending theme is:

See results

Comments

  0 of 8192 characters used
  Post Comment
  • profile image

   Towdd 

   6 years ago

   Changin is a catchy song.

  • profile image

   FATIMA SORAYA 

   6 years ago

   I LOVE ANIME SO MUCH

   ARIGATOU!!!!

  • Susan Ng profile imageAUTHOR

   Susan Ng Yu 

   8 years ago

   Hi, Amihan. I'll have to watch that anime first, haven't seen it yet. Thanks for the suggestion. :)

  • profile image

   Amihan 

   8 years ago

   hi Ms. Susan,u r awesome..i hope u would add the midori no hibi sountrack too..its really sweet to my ears..im sure they'll love that too..thank u and more power!! God bless u more!! :D

  • Susan Ng profile imageAUTHOR

   Susan Ng Yu 

   9 years ago

   Thanks, blake4d. :) I just might write more hubs on anime music. :)

  • profile image

   blake4d 

   9 years ago

   I got a lot of friends who are audiophiles and into anime...but have never seen even a small discography of the genre like yours attempts at. Very good, well thought out, use of graphical interest, and I think you could do several more hubs on this, Thanx. Keep on Hubbing. Blake4d

  • H P Roychoudhury profile image

   H P Roychoudhury 

   9 years ago from Guwahati, India

   I enjoyed the beauty of the song through You Tube.

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)
  ClickscoThis is a data management platform studying reader behavior (Privacy Policy)