ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Highschool of the Dead Anime Opening & Ending Theme Songs With Lyrics

Updated on August 19, 2014
Highschool of the Dead OST
Highschool of the Dead OST

Highschool of the Dead has only one opening theme all throughout the series but a different ending theme, all sung by Maon Kurosaki, for each of the twelve episodes.

I have compiled the original TV size anime video sequences of all Highschool of the Dead opening and ending songs here along with their lyrics. Watch them all and vote for your favorite!

A bit of warning: Highschool of the Dead is NOT for the faint of heart.

Highschool of the Dead opening theme

"Highschool of the Dead" by Kishida Kyodan and the Akeboshi Rockets

yureta genjitsukan nakushita mama de
gareki no you ni tsumi kasanaru kono kanshou wa doko e yuku?

tsubueta kibou kakae akai ame wo harai hashitta muchuu ni

kuzureta kanjou no hate ni nani wo miru? nani ga aru? mada shiranai
hakanai subete no mirai wa tada muon ni me no mae ni hirogari tsuzuketa

Highschool of the Dead ending theme 1

"Kimi to Taiyou ga Shinda Hi" by Maon Kurosaki

owaranai sekai no naka de
sakimidareta saigo no kotoba yo
sneer at the despair
mou furikaeranai
koe wo karashite sakebe

atarimae no nichijou ga hazeru
kimi to taiyou ga shinda hi

nozomanai NOIZU no uzu ni
hitoshirezu ni nomikomarete yuku
wasurenai de watashi no koe wo
mata deau sono hi made

Highschool of the Dead ending theme 2

"color me dark" by Maon Kurosaki

aka ni nureru hoho no mukishitsu ga kanjou wo kuruwaseru
dakara zutto boku no soba ni ite zutto mimamotteite

fukai yami ni karada wo uzumete ima wa subete wo wasureyou
hageshii koe ga kokoro wo iyashite yami wo tatsu kara

hikari no naka dakarete nemuru tenshi no you na yokogao ni
kodoku wo shitta bokutachi wa tada sugaritakatta dake na no kana

Highschool of the Dead ending theme 3

"Return to Destiny" by Maon Kurosaki

kuroku somaru, sora no shita kage ni obie, nokosareta
akaku moeru, chi no iro ga nijinda mama, tokete yuku

mou ichido, mayowazu ano koro no bokura ni modoreru hazu mo nai
Return to Destiny

ai suru koto wo mitsukete inori wo komete
dareka no tame ni tatakau sube wo shitta
soredemo, kimi wo nakusu toshitara, boku wa
kono inochi wo sasagete demo, kimi no soba ni iru yo

Highschool of the Dead ending theme 4

"cold bullet blues" by Maon Kurosaki

"Mou yami ga owaru" to kuraku yodomu kimi no me ga tsubuyaku
tada kuzureta sekai ashita e no ikiba sura nakushite
dakedo mamorubeki hito koe ga michibiku namida wo mou minai to kimeta toki
kokoro no kase kowashite

ima kogoeru kokoro wo honoo de tokashi jyuuwa wo nigirishimeru
ima furueru yubi wo jyuutsume no kuro ni tsuyoku ategau
kono inochi wo tada kyouki no tama ni kaete

Highschool of the Dead ending theme 5

"Memories of days gone by" by Maon Kurosaki

hadasamui yozora ni wa kimi ga omoi ukabu
shizuka na konna hi ni wa kimi ni aitaku naru
donna hi mo kimi no koto mamoritai kara...
(I want you baby...)

hashiridashita SUPIIDO de toozakatteku hibi
tsunaida the no nukumori mo osanai koro no omoide hanashi
Time goes by
kimi wa mou wasurete shimatteiru darou yubikiri kawashita yakusoku sae mo
dakedo mada mune no oku nokosareta kimochi ga itsumademo
keshi sarenai mama

hadasamui yozora ni wa kimi ga omoi ukabu
shizuka na konna hi ni wa kimi ni aitaku naru
kurayami mo surinukete tonde yukeru
(I can fly for you)
ano koro to kawaranai boku no mama de...
(I want you baby...)

Warning: This video may contain scenes that are not suitable for very young audiences. Viewer discretion is advised.

Highschool of the Dead ending theme 6

"Under The Honey Shine" by Maon Kurosaki

onaji itami kakaekonda kayowai bokura wo tsukiakari dake miteita

kokoro ni nai koto bakari kuchibashitte wa koukai shite
bukiyou na watashi wo itsumo kimi wa yurushite kureru ne

doushitara doushitara tsutawaru no?
todoketai todoketai kono kimochi
aishiteru aishiteru kotoba ja mou
arawaserarenai kara ima...

dare mo inai heya no katasumi de otagai no kizu nameau you ni kisu shita
fureatta ondo de tokete zutto kono mama toki ga tomereba ii no ni

Highschool of the Dead ending theme 7

"fuss fuzz" by Maon Kurosaki

Yurayura to kabe wo oyogu sakana-tachi
douyara mada sukoshi neboke teru mitai
mou chotto dake kangae sasete onegai
matomaranai nou wo seiri suru jikan ga hoshii no

Yakusoku nante kikime no nai kusuri tabu
Amakute yasui kirei-goto
koi mitai ni jiba ga kurui dasu
onaji ashita no kurikaeshi
mou sonna no unzari!

Awaku nejireta kioku atama-goto inuku
matomo dei rarenai nonara
trigger wo hiku dake yo itami wa isshun
yodonda keshikimo kitto hareruwa

Highschool of the Dead ending theme 8

"The place of hope" by Maon Kurosaki

I don’t know why we’re afraid of it
Never ever felt it was today
I don’t know what you pray for when you’re alone
I don’t know where we’ll go tomorrow
Never ever lose the way for you

I’ll know the reason that we are still here
Take me high
Floating like a kite
Gently make me free
Holding a thousand dreams

Nagareru kumo wa nee doko e ikuno
What do you want ? What do you see?
Mirai wa
Sonomama taiyo sae nomikonde shiamu kedo
Demo kamawanai
Cause we will be there again
I’ll always be with you

Highschool of the Dead ending theme 9

"Hōseki no Supai" by Maon Kurosaki

Shinobikomou o you no sangoshou
Ango wa toki key o kowasou
To jikomerareta daiya tasuke ni kita kara

Kirari yurari hikari omoshi kirameite iru no wa
Hisoyaka ni nusumareta treasure no heart
Kirari yurari hikari tobashi machikogarete iru
Junjou ni torawareta angel no eyes

Highschool of the Dead ending theme 10

"THE last pain" by Maon Kurosaki

heisa sareta machi tomoshibi mo kiete
kizudarake no hito wa uzumai the wa kiete
the o nobaseba sugu todoki sou na sora
dakedo bokura ni wa imada mienu sentaku

shuuen o matsu no nara isso kowashite yaru

shikisai nakushita kono sekai zetsubou ni sainamareru mirai
sonzai suru imi ga koko ni aru nara
amae kitai mou yamete
ikiru tame ni kakete miyou
saigo no hitotsu kowasu yo kowasu yo
kowashite kowashite
THE LAST PAIN

Highschool of the Dead ending theme 11

(Note: I know, the English lyrics aren't all grammatically correct, but that's the way it's sung.)

"Hollow Men" by Maon Kurosaki

a yoke to weigh down those who living with burdens
equally ties everyone down to the Earth
a struggle to call down a curse on his fate
like the dead mob rising to its feet on the ground

break today down I been living for
it'll be the same old yesterday
the uncertainty of tomorrow got shattered
even if you look down and shut your heart to it
the fangs starving for blood never be gone away

in this world, it's about to fall into ruin
dead that's in vain wriggles and crawls around everywhere
gonna keep on fighting
don't know what it is for
having a fear, trembling and tears
i just keep myself together

Highschool of the Dead ending theme 12

The Eternal Song" by Maon Kurosaki

bokura wa chiri ni natta shooting star?
yureru shodo to crazy days
sekai wa mou black de shuru sa
dead end?
goju hachi byo no keiken

ano toki kimi ga waratte kuretanda

hasitte sakende
karappo ni natta sekai de jiyu wo eata irony
namida kareta sore wa aokatta
kotae wa nakatta jibun igai niwa

itsunomanika boku wa tsukanda ima wo utau imi wo
asayake ga kuzureta
ketai mo ikareta mama dakedo
boku wa sekai wo utau yo

Vote For Your Favorite!

The best Highschool of the Dead opening/ending theme is:

See results

Comments

  0 of 8192 characters used
  Post Comment
  • profile image

   Angelo 

   3 years ago

   Is there another series in HOTD? I hope there is i love this...

  • Susan Ng profile imageAUTHOR

   Susan Ng Yu 

   6 years ago

   Yes, as far as I know. There was an OVA though, but I haven't heard of another season.

  • lzlpio90 profile image

   lzlpio90 

   6 years ago

   Hello Susan!

   Is High School of the Dead series already finish?

  • profile image

   akazukin 

   7 years ago

   i love highschool of the dead

   so much

  • profile image

   SKEITH 

   7 years ago

   Thanks so much for taking the time to make this. The songs used for the anime are all great, such a shame that Fuzz Fuss is not getting enough votes to peak at number 1, it is my favourite Kurosaki Maon song and she is now officially one of my favourite japanese singers. :D

  • Susan Ng profile imageAUTHOR

   Susan Ng Yu 

   7 years ago

   Thanks, Deepak. :) Unfortunately, I can't help you with finding her new songs or fan club. Gomen nasai. :O

  • profile image

   Deepak 

   7 years ago

   Thank you soo much for making this site , i was looking for the song "the last pain" and i got it here , its awesome . And i love Maon Kurosaki voice . Shae has a beautiful voice .It would be realy great if u could tell me where to find here new songs and is there any fan club of here !

   Harigato

   (Thank You)

   Deepak

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)
  ClickscoThis is a data management platform studying reader behavior (Privacy Policy)