ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Den værste pub i Odense

Updated on March 18, 2012

Den værste pub i Odense er Eydes!!

Jeg var igår, d. 18. marts 2012, på Eydes Gastro Pub i Odense med min familie. Det var en meget dårlig oplevelse, og jeg ser meget lille grund til, at jeg skulle vende tilbage på et tidspunkt.

Da vi kommer ind står der en ubemandet desk, hvor man henvender sig, hvis man vil have et bord. Pubben var næsten tom, og der var hverken mand bag desken eller et skilt om, at man skulle vente. Derfor går vi hen til en af båsene, sætter os og venter på betjening. Der er i alt tre båse ved siden af hinanden, og de to yderste var besat af os i den ene og et andet selskab i den anden. Den anden bås bliver betjent, og tjenerinden går forbi os flere gange. Efter godt et kvarter siger hun, at hun nok skal være der lige straks, og efter yderligere 10 minutter bliver vi så betjent for første gang, hvilket vil sige, at vi efter ca. 25 minutter fik menukort udleveret, så vi kunne bestemme os for, hvad vi ville bestille. På det tidspunkt har vi trykket 2 gange på en "bestillings-knap", ligesom de har i flyene, når man vil tale med en steward eller en stewardesse. Vi har trykket med i hvert fald 10 minutters mellemrum, og ingenting er sket. Tjenerinden forklarer, at hun ikke vidste vi var her, og at vi skulle have ventet i døren. I denne sammenhæng spørger vi, om knappen ikke virker, men den er der ikke noget i vejen med. Vi bestiller med det samme, da vi havde set menuen udenfor og allerede havde bestemt os, for vi kunne godt regne ud, at hvis det tager 25 minutter at få et menukort, hvor længe ville det så ikke tage før, man kunne bestille.

Efter cirka 10 minutter kommer tjenerinden ned til os igen for at høre, om hun "ikke kunne få os til at finde et andet bord", da det bord, vi havde sat os ved, var reserveret til en halv time efter. Det skal siges, at vi ikke får et nyt bord, da tjenerinden ikke leder os til et nyt et, men i stedet bliver vi bare smidt væk fra det, vi havde sat os ved. Efter godt 10 minutter kommer vores mad så. Den var egentlig ret lækker, men vi ventede godt nok også længe.

Det var en meget ubehagelig oplevelse på Eydes, og jeg tror aldrig jeg kommer tilbage. Jeg vil ikke anbefale andre stedet, for det er svært at vurdere, om det bare er skidt service, om de er ligeglade med kunderne eller om de havde noget personligt mod os, da vi var der. Det var helt uhørt at undlade at betjene os, og det var endnu værre, at vi decideret blev smidt væk, fordi betjeningen var så lang.

Der er mange andre barer, restauranter og pubs i Odense, og jeg ville aldrig vælge Eydes først. Hvis man vil have en hyggelig middag med familie eller venner, vil den blive ødelagt af Eydes. Jeg har hørt godt om Franck A, men jeg har stadig tilgode at spise der. Hvis man besøger Odense som turist, kan man også får en bedre oplevelse et andet sted.

Eydes får én stjerne af mig.
Eydes får én stjerne af mig.
En lille -, det de selv kalder en stor - og en mellem sodavand på Eydes.
En lille -, det de selv kalder en stor - og en mellem sodavand på Eydes.

Comments

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  No comments yet.

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)