ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

De coolste Minecraft dingen die je echt kunt kopen

Updated on January 22, 2014

Dit zijn de coolste minecraft toys, goodies, items en collectables

Minecraft is razend populair en de populariteit is nog steeds groeiende. Slimme producenten maken nu minecraft gerelateerde producten.

Deze producten zijn niet alleen leuk om mee the spelen of om the hebben, ze hebben een hele hoge verzamelaars waarde.

De oplages zijn nu nog heel klein wat het daarom heel speciaal maakt.

Voor minecraft zijn nu de volgende dingen the krijgen.

T-shirts, Speel figuren, poppetjes die kunnen bewegen, knuffels, petten, mutsen, sjaals, stickers, vierkante buttons en lego dozen. Lego cusoo heeft gezorgd dat er nu 3 lego minecraft dozen zijn en ze zijn van plan om op minifiguur grootte lego minecraft dozen the maken.. HOE VET IS DAT!!!!!! Ik hoop dat die Creepers dan niet echt gaan exploderen want dat zal menig moeder niet leuk vinden..

Handige Links - Met deze links kun jij een minecraft pro worden

Deze links zijn een verzameling van alle belangrijke minecraft informatie bronnen en films op het internet.

Review Lego Minecraft - Priegelen met lego

Lego heeft 3 dozen met minecraft werelden gemaakt.

Ik review deze eerste uit de serie en dat is de normale wereld.

De doos bestaat uit 428 stukjes en dit zijn voornamelijk de 1 bij 1 stukjes. Waardoor het zo priegelig wordt.

Je maakt 4 wereld delen. Elk deel bestaat uit een stuk grond waar je diamanten of goud of steen in krijgt.

Boven op de grond komt de wereld. Dit bestaat uit een 8 X * plat lego plaatje waarop je de wereld vorm kan geven.

Je kunt heel makkelijk het plaatje verwijderen om zo bij de ondergrond the komen.

Op de wereld maak je een huis, wat rotsen, een boom en nog wat spul. Het ziet er fraai uit. alleen allemaal gemaakt met 1 x 1 steentjes

Als je een andere wereld wilt bouwen dan moet je met je nagel die 1 x 1 stukjes van elkaar af pielen.

Een ander nadeel is dat je het moeilijk in nederland kunt kopen. Toevallig kwam ik het tegen in enschede in de pas ge-opende lego store.

Een groot voordeel is de exclusiviteit iedereen is jalours op mijn mini minecraft wereld..

Lego Minecraft wereld

lego minecraft wereld
lego minecraft wereld

Dit is de lego minecraft wereld met de mijnen

De lego minecraft wereld.

Minecraft wereld
Minecraft wereld

Zoals je kunt zien bestaat deze set uit veel priegel stukjes.

Creeper
Creeper

Review Minecraft Plastik Creeper

Wat zit hij nu naar me the staren?

De Minecraft vinyl creeper is best een aardig ding. De doos waar hij in zit is ook al heel erg mooi, Daarom is het als kadoo heel mooi the geven en the krijgen natuurlijk.

De creeper is zo`n 15 centimeter hoog en staat op 4 poten. Deze poten zijn niet the bewegen en zijn lichaam verder ook niet.

Zijn hoofd kan alle kanten op draaien daarom staart hij me nu aan.

In de doos zit ook nog een diamond blok. Die mooi staat bij de Diamond steve die bij deze serie hoort.

De kleuren zijn mooi helder en echt iets tof om gewoon op de kast the hebben.

Deze explodeert gelukkig niet als je hem aanraakt. Misschien komt dat later nog wel.

Minecraft Steve Diamant
Minecraft Steve Diamant

Review Diamond Steve

Klaar om the knokken

De Minecraft Diamond Steve is echt wel de coolste vind ik.

De doos is net zoals bij de creeper mooi om the geven en the krijgen.

Hieronder een plaatje.

Deze diamond steve heeft een diamanten houweel en helm zodat hij uitermate goed beschermt is tegen aanvallers.

De houweel en helm kun je op en afzetten.

Zijn armen en hoofd kunnen bewegen wat super cool is. Hij kan meer dingen dan de creeper. Maar ja wat is steve zonder een creeper? Dan heeft hij geen natuurlijke vijanden meer.

Een explosie van een creeper kan steve makkelijk hebben.

De Normale Steve
De Normale Steve

Review Minecraft Steve

Hij is er klaar voor

Voordat de diamenten steve er is moet je eerst een normale steve hebben om de diamenten the zoeken.

Net als de vorige 2 actiefiguren komt deze steve ook weer in een mooie doos.

Steve heeft een normale houweel.

Hij kan zijn armen en zijn hoofd bewegen.

De 3 horen bijelkaar en zorgen dat de collectie compleet is.

De steve doos

Steve Doos
Steve Doos

Dit is de doos die bij steve hoort.

De creeper en de diamond steve komen in precies dezelfde doos.!

Minecraft T-shirt
Minecraft T-shirt

De coolste Minecraft T-shirt

Deze is echt de coolste want hij gloeit in het donker

Deze run steve run t-shirt vind ik het allermooiste.

En dat komt omdat de creeper licht geeft in het donker.

Ha ha ha steve is daar echt bang voor.

Hieronder een plaatje hoe het eruit ziet in het donker

De lichtgevende creeper - Alleen met het licht uit.

een lichtgevende creeper
een lichtgevende creeper

Als het licht uit is zie je deze creeper in het donker opgloeien.

Lekker spannend.

New Guestbook Comments

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  No comments yet.

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)
  ClickscoThis is a data management platform studying reader behavior (Privacy Policy)