ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Kuruskan badan dalam masa seminggu, FAKTA atau AUTA?

Updated on December 29, 2012

PERSOALANNYA, ADAKAH ANDA MAMPU KURUSKAN BADAN DALAM MASA SEMINGGU?

Kuruskan badan dalam masa seminggu? Cuba baca ni. Kebanyakan orang yang nak kuruskan badan ni suka betul dengan cara cepat.

Siapa tak nak kurus hanya dalam seminggu, confirm nak punya tetapi mereka sering lupa tentang satu petikan yang ntah kat mana saya terbaca, ia berbunyi begini:

"kalau sesuatu benda tu kita peroleh dengan terlampau mudah, maka kita tak hargainya"

Betul atau tidak ni? Ok, sesuatu yang dilakukan secara drastik atau tiba-tiba tidak akan kekal. Kerana apa? Sebab ia tidak normal. Begitu juga dengan hal kuruskan badan ni.

Katakan anda Berjaya kuruskan badan 10kg hanya dalam tempoh 5 hari.. (ermm.. ini adalah satu tempoh yang sangat cepat ni). Saya berani jamin selepas hari ke-6 anda tak sanggup dah nak lakukan diet ekstrem tersebut. Dan kembali makan seperti biasa, dan apa terjadi selepas hari ke-8? Ya, pandai pun.. berat anda akan naik 5kg.

Faham maksud saya? Sesuatu yang diperolehi terlampau mudah.. seringkali kita tak hargainya. Dalam kes ini, anda tidak Berjaya kuruskan badan. Kuruskan badan memerlukan tempoh ya, bukan sehari dua, bukan seminggu dua atau sebulan dua.. Mungkin ia mengambil masa setahun bergantung kepada betapa kuatnya usaha anda nak kuruskan badan tu.

Mereka yang tembam ni sering terlupa dengan tempoh ni. Nak kuruskan badan bukannya magik ye, bukannya esok pagi anda celik-celik mata je terus berdiri depan cermin dan berkata "aik aku dah kurus dah". Takkkk.. itu tak mungkin.

Baca 2 tips kuruskan badan dengan cepat yang dikongsikan khas oleh JomKuruskanBadan.com

KURUSKAN BADAN SAMA SEPERTI PAKWE & MAKWE!

Tempoh untuk kuruskan badan adalah sama seperti tempoh anda bercinta

Pada zaman 80an dulu, perkataan mak we dan pak we lebih glemer daripada perkataan balak dan awek (diambil alih pada tahun 90 an) sebelum digantikan dengan perkataan yang lebih 'ada class' iaitu bf dan gf bermula pada tahun 2000.

Apa persamaannya? Persamaannya dalam kes kuruskan badan ini ialah 2 perkataannya ini tak dapat dipisahkan. Faham maksud saya? Tempoh dan kuruskan badan ni memang tak dapat dipisahkan. Kalau tak ada tempoh, maka badan takkan kurus.. jelas ya? Kalau anda masih ingat lagi matapelajaran matematik tingkatan 2 dahulu,ia dipanggil 'berkadar terus'.

Jom kita lihat dengan lebih mendalam sikit ya. Tempoh terbahagi kepada 2 iaitu samada cepat atau lambat. Dalam kes kuruskan badan, tempoh lambat ini dikira normal. Berapa lambat? Ia adalah satu perkara subjektif dan bergantung pada orang yang menilainya.

Yang normalnya, seseorang yang menjalankan proses kuruskan badan dengan manipulasi diet akan turun 1kg seminggu. Itu paling normal dan paling sihat. Katakan anda seberat 105kg dan berat normal anda adalah 80kg. Maka, untuk kuruskan badan, anda perlu menyingkirkan 25kg dan ini bersamaan dengan 25 minggu. 25 minggu adalah bersamaan dengan 6 bulan.

6 bulan tempoh masa yang diambil untuk membuang 25kg. "weuuiihh, lamanya!!" mungkin itu kata anda pula. Saya hanya tersenyum sambil menjawab, "25 kg bang.. bukannya 2.5kg.. nak Tanya sikit pernah tau tak berat 25kg tu betapa berat? Tak tau? Ok, sekarang sila ke pasar raya berdekatan dan pikul guni berat seberat 25kg tu.. rasai sendiri betapa berat 25kg tu.."

Kuruskan Badan Tanpa Guna Produk Dengan Dietkamikaze
Kuruskan Badan Tanpa Guna Produk Dengan Dietkamikaze

KURUSKAN BADAN ANDA SAMBIL BERJIMAT!

3 jenis penjimatan jika anda serius ingin kuruskan badan anda.

Sedangkan anda baru hilang 3 kg orang sekeliling dah boleh Nampak perubahan kat muka anda inikan pula 25kg kan.. kan.. saya menjawab lagi seperti dibawah sekiranya anda mahu kuruskan badan:

1. Tempoh 6 bulan itu anda sudah jimat RM7200 sekiranya anda sekarang terfikir-fikir untuk ke slimming centre sekarang

2. Tempoh 6 bulan itu anda sudah jimat RM 1200 sekiranya anda terfikir-fikir untuk mengambil produk pelangsingan sekarang

3. Sedangkan sebenarnya anda boleh JIMAT banyak dengan melakukan manipulasi diet dan senaman. Tak ke anda jimat banyak tu.

KURUSKAN BADAN SUSAH ATAU SENANG?

Susah ke kuruskan badan ni?

"Ok lah, saya mahu jimat kan wang saya tapi saya mahu tau kuruskan badan cara natural ni susah ke tak ni?" anda bertanya pada saya.

Jawapan saya, tak susah pun.. senang je kerjanya. Cuma yang penting anda ikut apa yang saya kongsikan di dalam Rahsia Sistem DietKamikaze. Dan sentiasa berkomunikasi dengan saya dan peserta-peserta lain, confirm ia menyeronokkan dan best!

TIPS-TIPS KURUSKAN BADAN BERKESAN - Tips berguna untuk kuruskan badan!

Berikut adalah beberapa tips kuruskan badan yang saya jumpa di internet. Anda juga boleh mencarinya di internet tetapi anda haruslah ingat bahawa tips tidak menjamin anda kurus. Apa yang menjamin anda kurus adalah niat atau nawaitu anda.

BLOG-BLOG TIPS KURUSKAN BADAN - Blog yang berguna untuk anda belajar cara kuruskan badan yang betul dan berkesan

Terdapat beberapa blog yang mungkin dapat membantu anda kuruskan badan. Ada masa, cuba jenguk blog-blog dibawah ok.

Jangan malu untuk bertanya kepada saya tentang kuruskan badan atau diet. Saya bukanlah pakar tetapi saya juga seorang yang gemuk di waktu zaman persekolahan saya. Kini saya tampil kurus, bergaya dan sihat dengan mengamalkan manipulasi diet dan senaman yang diajar oleh DietKamikaze

ANDA MEMPUNYAI SOALAN ATAU PERTANYAAN BERKENAAN DENGAN KURUSKAN BADAN? - Jika anda malu bertanya maka anda sesat jalan.

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  • profile image

   nik rohani 

   3 years ago

   macam mana nak kuruskan badan dalam masa satu minggu susah saya nak kuruskan badan macam2 dah saya buat tetapi tetap tidak turun saya berumur 14tahun tapi berat saya 50 kg macam mana nak kuruangkan jadi 30 kg atau 25kg.

  • profile image

   sofia 

   3 years ago

   Haha...aq mseh tunggu bile mase aq leh kurus!^_^

   Aq arap dpt kurangkan brat badan aq dlm mase sehari...

   Uurmm..rsenye x der harapan kot..

   Feel sad ●●●

  • profile image

   3 years ago

   saya tak kesah walaupun tak makan. saya tetap nak kurussss!

  • profile image

   zafikah ika 

   3 years ago

   Sye da kurang kn mkn tpi...org sekeling sye ckp sye tambah gmok..sye da putus harapan nk kurus kn bdan..dn lebih mengecewakan sye kwn2 sye ckp sye ni mcm mak org..dn kwn sye agap sye nk memang mcm mak owg....sedih ye sye

  • profile image

   acik kau spin 

   4 years ago

   bapak kau

  • profile image

   Alice 

   4 years ago

   Klau mcm tu,sye nak diet lah.. Walaupun berat sye 55 kg tpi sye nak turunkan berat badan sye...

  • profile image

   hahaha 

   4 years ago

   Kalau x yh mkn terus blh x

  • profile image

   eyqa 

   4 years ago

   Sy nak tanya,adakah puncaa berat badan naik mendadak kerana tidak datang haid????

  • profile image

   puttter 

   5 years ago

   Mantap super lengkap mas tipsnya,,,

   saya jadi terbantu

  • profile image

   anonymous 

   6 years ago

   invite @3141d9b4 mau tau cara langsing

  • simonreyes profile imageAUTHOR

   simonreyes 

   6 years ago

   @anonymous: salah bila awak diet tanpa makan nasi kerana bila awak stop makan nasi metabolisma awak tak akan berfungsi dengan betul.

   metabolisma adalah salah satu faktor kenapa badan awak tidak kurus. Metabolisma berfungsi memecahkan dan menghadam makanan tiap kali awak makan.

   Dietkamikaze mempunyai manuskrip diet yang mudah diikuti, Saya sarankan awak dapatkan dietkamikaze dan belajar cara diet yang betul.

   layari www.dietkamikaze.com/v2

  • profile image

   anonymous 

   6 years ago

   saya umor 21 tahun..berat saya 63..saya amalkan diet 2 bulan xmakan nasi..tapi berat saya ssh jew nk kurang..n cepat sangt naik 3 kg dalam masa semggu.. saya bykkn mnum air dan xambil mknan manis..tapi ttp sama..macam mana ea??saya cuma nk kurangkn 8 kg..tolong saya..kaedah yang lebih sesuai..saya nk kempiskan perut pun sangat ssh

  • simonreyes profile imageAUTHOR

   simonreyes 

   6 years ago

   @anonymous: insyaallah boleh berjaya kalau saudari konsisten dan fokus matlamat saudari. Saya cadangan saudari cuba beli sistem dietkamikaze dimana sistem ini terdapat nasihat dan bimbingan secara online untuk terus memberikan semangat kepada saudari untuk menguruskan badan.

   Sila layari: http://dietkamikaze.com/v2

  • profile image

   anonymous 

   6 years ago

   sy nak sgt2 dptkn berat bdn ideal supaya sy rasa lbh yakin pd diri sendiri & lbh sihat. malangnya sy tak thu mcm mana nk mula, nk dptkn motivasi utk kurus (wlpn motivasi sy utk kurus adalah utk buktikn pd si dia sy mampu utk kurus).

   si dia memberi cbran utk melihat sy kurus dlm masa sebln lbh ni, mgknkah sy akan berjaya?? hrp2 boleh bantu sy...

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)