ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Pokloni za rodjendan

Updated on August 17, 2013

Zanimljive ideje za poklon

Kupovina poklona za rodjendan moze biti zabavna, ali i izuzetno teska ako nemate ni najmanju ideju sta kupiti. Ovde su neke zanimljive ideje za poklon koje ce vam nadam se koristiti kada vam ponestane inspiracije.

Postoje neka osnovna pravila koja trebate da imate na umu za koga god da kupujete rodjendanski poklon. Uvek dobro razmislite sta je to sto bi slavljenik zeleo da ima i sta bi ga iznenadilo. Svojim izborom pokazujete koliko ga dobro poznajete i volite.

Nemojte se previse opterecivati oko poklona. Najbitnije je da njime pokazete paznju i najcesce su rucno pravljene stvari ili neke originalne sitnice najbolji pokloni. Na kraju krajeva, rodjendan nije jednom u sto godina pa i ako pogresite ispravicete stvar sledece godine.

Image by Gasketfuse

Pokloni za rodjendan decku

Priblizava se rodjendan vasem decku? Pravo je vreme da mu pokazete koliko vam znaci.

Momci vole gedzete i sport pa je neka neobicna stvarcica sa Gadget 4 Gift ili Hocu To, ili karta za utakmicu omiljenog kluba pun pogodak (jos ako i vi idete sa njim takav poklon nema cenu).

Odvedite ga u neki fensi restoran ili mu poklonite rodjendansku zurku iznenadjenja. Ako vam je to previse skupo, spremite njegovo omiljeno jelo i pravite mu drustvo u nekoj intimnoj atmosferi.

Poklon ne mora da bide skup. Mozete mu pokloniti zanimljivu futrolu za telefon ili knjigu sa posvetom.

Sta kupiti devojci za rodjendan?

Izbor poklona za rodjendan devojci je mnogo jednostavniji nego kada kupujete za njega. Prvo sto je izbor veci (hm mada i to moze da bude problem), a drugo sto devojke obozavaju poklone i sta god kupili za nju obradovace se. Cak i ako ste joj kupili nesto sto joj u sustini ne treba.

Cvecem uvek mozete da je imresionirate ako joj uz to srecan rodjendan pozelite sa nekom originalnom porukom na ceduljici.

Poenta rodjendana je da se za taj dan ona oseca posebno pa je sve u vezi njenih zelja i hobija dobar izbor. Ulaznice za modnu reviju ili koncert njenog omiljenog benda su idealan poklon. A to sto cete joj praviti drustvo za njen specijalan dan u necemu sto ona zna da vas ne zanima ima poseban znacaj.

Ukoliko joj kupite cipele koje je razgledala dok ste setali Knezom ili torbu koju je videla na internetu, pokazacete koliko mislite o njoj i koliko vam znaci.

Ideje za poklon drugarici

Najbolja drugarica je jedna od najbitnijih osoba u vasem zivotu. Vi je najbolje poznajete, znate sve njene tajne i potajne zelje pa ne bi trebalo da bude problem da smislite neki originalan poklon za rodjendan koji ce joj znaciti. Nesto sto nikome drugom nece pasti na pamet.

Mozda neko egzoticno putovanje na mesto gde je oduvek zelela da ide. Ili je povedite u avanturu skakanja padobranom ili voznje balonom. Zabava je zagarantovana.

Da li je vasa drugarica uvek u zurbi i pod stresom? Onda je poseta spa centru odlican rodjendanski poklon za nju.

Sigurno ste milion puta bili zajedno u sopingu. Setite se neke krpice kojom se odusevila, a mozda nije mogla sebi da je priusti.

Secanja na taj vazan dan ostaju za ceo zivot pa ne zalite utrosenog vremena i truda na pronalazenje idealnog poklona.

Jos 11 ideja za rodjendanske poklone

Ove poklone mozete napraviti sami, tako da ni nedostatak novca nije problem.

Kako vam se ove ideje za poklone svidjaju?

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  No comments yet.

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)