ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel
 • »
 • Books, Literature, and Writing

The Best Tagalog Poems

Updated on May 26, 2016
garyrh1 profile image

Gary R. Hess is the author of two poetry books, "Looking Glass" and "Poetic Night".

Poems in Tagalog

Poems written in Tagalog are more than just a few words put together to form lengthy literature pieces; the Tagalog language is a huge part of Philippine history. The language signifies the true heritage of Filipinos. Even though English is becoming ever more popular and the influence of Spanish, Tagalog will live on through Philippine literature and education.

What is Tagalog?

Tagalog is a Austronesian language and is the primary language of approximately 24 million people, making it the 39th most popular language spoken in the world today. However, Tagalog is the basis of the Filipino language, which is the primary language of the Philippines and is spoken by 25 million people. The language is closely related to Indonesian, Malay, Javanese, Paiwan, Cham, and Tetum.

source:

http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=size

Kindle Poetry Book

Looking Glass: A Selection of Poems
Looking Glass: A Selection of Poems

Take a look through the looking glass for a view of the world like you've never seen it before.

 

The History of Tagalog

Tagalog: Then and Now

The word "Tagalog" comes from the word "tagailog" which means "native of the river." However, the Tagalogs, are actually from Northeastern Mindanao or Eastern Visayas.

The first written record of the language is in 900 and uses only fragments of the language sprinkled with Malay, Sanskirt, and Javanese. The first book written entirely in Tagalog is Doctrina Cristiana (Christian Doctrine) of 1593. Throughout the Spanish occupation, many translations and dictionaries of the language were made, starting with Vocabulario de la Lengua Tagala by Pedro de San Buenaventura in 1613. The dictionaries helped cement the language into world history.

In 1935, the Philippines was granted Commonwealth status and begun preparation for Independence from the United States. This pushed the country into selecting a national language. In 1937, Tagalog was chosen as the basis for the new language, then known as Pilipino. However, the Pilipino language did not spread passed non-Tagalogs. So in 1971, the language changed names to Filipino and in 1987, it was named a national language of the Philippines. The revisions in 1971 and 1987 also included some changes to the language to help incorporate the other countries languages.

sources:

http://wika.pbworks.com/Kasaysayan

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t794297829~db=all

Do you speak Tagalog?

See results

Bayan Ko

by José Corazón de Jesús.

Ang bayan kong Pilipinas

Lupain ng ginto't bulaklak

Pag-ibig na sa kanyang palad

Nag-alay ng ganda't dilag.

At sa kanyang yumi at ganda

Dayuhan ay nahalina

Bayan ko, binihag ka

Nasadlak sa dusa.

Ibon mang may layang lumipad

kulungin mo at umiiyak

Bayan pa kayang sakdal dilag

Ang di magnasang makaalpas!

Pilipinas kong minumutya

Pugad ng luha ko't dalita

Aking adhika,

Makita kang sakdal laya.

Ang Kanyang Mga Mata

by Clodualdo del Mundo

Dalawang bituing

kumikislap-kislap

sa gitna

ng dilim. . .

Tambal ng aliw

na sasayaw-sayaw

sa tuwing ako'y

naninimdim. . .

Bukang-liwayway

ng isang pagsintang

walang maliw!

Takipsilim

ng isang pusong

di magtataksil!

Ang Matampuhin

by Lope K. Santos

Damong makahiya na munting masanggi'y

nangunguyumpis na't buong nakikimi,

matalsikan lamang hamog na konti't

halik ng amiha'y mabigla sa dampi

mga kinaliskis na daho'y tutupi't

tila na totoong lanta na't uns'yami.

Mutyang balintataw ng buwang maningning

sa salang mabiro ng masayang hangi'y

pipikit na agad sa likod ng dilim,

panakaw-nakaw na sa lupa'y titingin,

sa tanaw ng ulap at ng panganorin.

Malinaw na batis ng mahinhing bukal

na napalalabo ng bahagyang ulan,

kahit dahong tuyo na malaglag lamang

ay nagdaramdam nang tila nasugatan;

isang munting batong sa kanya'y magalaw

ay dumaraing na at natitigilan.

Matingkad na kulay ng mayuming sutlang

kay-sarap damitin at napakagara,

munting mapatakan ng hamog o luha,

ay natulukot na't agad namumutla;

salang malibangan sa taguang sadya' y

pinamamahayan ng ipis at tanga.

Kalapating puting may batik sa pakpak,

munting makalaya'y malayo ang lipad;

habang masagana sa sariling pugad,

ay napakaamo at di lumalayas;

nguni, pag sa palay ay minsang manalat,

sa may-alagad man ay nagmamailap.

Oh, Pusong tampuhin! Ang langit ng buhay

ay wala sa pusong laging mapagdamdam;

hindi nagluluwat ang kapayapaang

mamahay sa palad na hubad sa lumbay;

lalo sa pag-irog, ang tampo'y di bagay

kaning maya't-maya at, nakamamatay!

Poetry from Amazon

Dahil Sa Pag-ibig

by Iñigo Ed. Regalado

KAHAPON...

Sa tingin ko'y tila pawang kalumbayan

ang inihahandog ng lahat ng bagay,

pati ng mabangong mga bulaklakan

ay putos ng luksa at pugad ng panglaw;

akala ko tuloy itong Daigdigan

ay isang mallit na libingan lamang.

Mangyari, Kahapon

ang dulot mo'y lason.

NGAYON...

Sa mga mata ko ay pawang ligaya

ang inihahandog ng bawa't makita,

pati ng libingang malayo't ulila

wari'y halamanang pugad ng ginhawa;

sa aking akala'y tila maliit pa

itong Daigdigan sa aking panata.

Papaano, Ngayo'y

nagwagi ang layon.

BUKAS...

Sino baga kaya ang makatatatap

ng magiging guhit nitong ating palad?

Ang buhay ng tao ay lunday sa dagat

na inaamihan at hinahabagat;

itong Daigdigan ay isang palanas

na nabibinhian ng lungkot at galak.

Bukas! Ang pag-asa'y

mahirap mataya...

Sa Tabi ng Dagat

by Ildefonso Santos

Marahang-marahang

manaog ka, Irog, at kata'y lalakad,

maglulunoy katang

payapang-payapa sa tabi ng dagat;

di na kailangang

sapnan pa ang paang binalat-sibuyas,

ang daliring garing

at sakong na wari'y kinuyom na rosas!

Manunulay kata,

habang maaga pa, sa isang pilapil

na nalalatagan

ng damong may luha ng mga bituin;

patiyad na tayo

ay maghahabulang simbilis ng hangin,

nguni't walang ingay,

hangganq sa sumapit sa tiping buhangin...

Pagdating sa tubig,

mapapaurong kang parang nanginigmi,

gaganyakin kata

sa nangaroroong mga lamang-lati:

doon ay may tahong,

talaba't halaang kabigha-bighani,

hindi kaya natin

mapuno ang buslo bago tumanghali?

Pagdadapit-hapon

kata'y magbabalik sa pinanggalingan,

sugatan ang paa

at sunog ang balat sa sikat ng araw...

Talagang ganoon:

Sa dagat man, irog, ng kaligayahan,

lahat, pati puso

ay naaagnas ding marahang-marahan...

Ang Awit ni Maria Clara

by José Rizal

Kay tamis ng oras sa sariling bayan,

Kaibigan lahat ang abot ng araw,

At sampu ng simoy sa parang ay buhay,

Aliw ng panimdim pati kamatayan.

Maalab na halik ang nagsaliw-saliw

Sa labi ng inang mahal, pagkagising;

Ang pita ng bisig as siya'y yapusin,

Pati mga mata'y ngumgiti mandin.

Kung dahil sa bayan, kay tamis mamatay,

Doon sa kasuyo ang abot ng araw;

Kamatayan pati ng simoy sa parang

Sa walang pag-ibig, ni ina, ng Bayan.

Who is your favorite Tagalog Author?

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  • profile image

   anonymous 4 years ago

   JOSE P. RIZAL is the best among the rest!!!

  • profile image

   anonymous 5 years ago

   Michael Andre Tuazon

  • profile image

   anonymous 5 years ago

   EDGAR SAMAR

  • profile image

   anonymous 5 years ago

   my favourte aurthor is jose rizal

  • profile image

   anonymous 5 years ago

   @mihgasper: sure ka?

  • mihgasper profile image

   Miha Gasper 6 years ago from Ljubljana, Slovenia, EU

   Never hear about Tagalog language before. Thanks for sharing your knowledge!

  • garyrh1 profile image
   Author

   garyrh1 6 years ago

   @mary lighthouse15: Thanks. As you can see, I'm not a Filipino, though :)

  • mary lighthouse15 profile image

   mary lighthouse15 6 years ago

   Nicely put together! im glad to see some Filipinos on Squidoo :)

  • profile image

   anonymous 6 years ago

   dr. JOSE RIZAL

  • NAIZA LM profile image

   NAIZA LM 6 years ago

   Since I am a native Filipino I got a lot of favorite Filipino author like F.Sionil Jose, Francisco Balagtas, Nick Joaquin, Bob Ong, Lualhati Bautista and many more. What a great lens knowing that you are foreigner who is very fond of Tagalog language. Definitely,a fabulous five! Blessed by a Squid Angel~

  • profile image

   Alohagems 6 years ago

   I'm a Filipino. I remember some of the poems you posted here.

  • profile image

   anonymous 7 years ago

   rogelio ordonez

  • profile image

   anonymous 7 years ago

   @jp1978: That's by Jose Corazon de Jesus, also known as "Huseng Batute."

  • profile image

   anonymous 7 years ago

   @jp1978: tae mo

  • profile image

   anonymous 7 years ago

   aldous lanuzga =]

  • jp1978 profile image

   jp1978 7 years ago

   Not really answering your question, but I love "Bayan Ko".

  working