ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

The Best Tagalog Poems

Updated on May 26, 2016
garyrh1 profile image

Gary R. Hess is the author of two poetry books, "Looking Glass" and "Poetic Night".

Poems in Tagalog

Poems written in Tagalog are more than just a few words put together to form lengthy literature pieces; the Tagalog language is a huge part of Philippine history. The language signifies the true heritage of Filipinos. Even though English is becoming ever more popular and the influence of Spanish, Tagalog will live on through Philippine literature and education.

What is Tagalog?

Tagalog is a Austronesian language and is the primary language of approximately 24 million people, making it the 39th most popular language spoken in the world today. However, Tagalog is the basis of the Filipino language, which is the primary language of the Philippines and is spoken by 25 million people. The language is closely related to Indonesian, Malay, Javanese, Paiwan, Cham, and Tetum.

source:

http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=size

Kindle Poetry Book

Looking Glass: A Selection of Poems
Looking Glass: A Selection of Poems

Take a look through the looking glass for a view of the world like you've never seen it before.

 

The History of Tagalog

Tagalog: Then and Now

The word "Tagalog" comes from the word "tagailog" which means "native of the river." However, the Tagalogs, are actually from Northeastern Mindanao or Eastern Visayas.

The first written record of the language is in 900 and uses only fragments of the language sprinkled with Malay, Sanskirt, and Javanese. The first book written entirely in Tagalog is Doctrina Cristiana (Christian Doctrine) of 1593. Throughout the Spanish occupation, many translations and dictionaries of the language were made, starting with Vocabulario de la Lengua Tagala by Pedro de San Buenaventura in 1613. The dictionaries helped cement the language into world history.

In 1935, the Philippines was granted Commonwealth status and begun preparation for Independence from the United States. This pushed the country into selecting a national language. In 1937, Tagalog was chosen as the basis for the new language, then known as Pilipino. However, the Pilipino language did not spread passed non-Tagalogs. So in 1971, the language changed names to Filipino and in 1987, it was named a national language of the Philippines. The revisions in 1971 and 1987 also included some changes to the language to help incorporate the other countries languages.

sources:

http://wika.pbworks.com/Kasaysayan

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t794297829~db=all

Do you speak Tagalog?

See results

Bayan Ko

by José Corazón de Jesús.

Ang bayan kong Pilipinas

Lupain ng ginto't bulaklak

Pag-ibig na sa kanyang palad

Nag-alay ng ganda't dilag.

At sa kanyang yumi at ganda

Dayuhan ay nahalina

Bayan ko, binihag ka

Nasadlak sa dusa.

Ibon mang may layang lumipad

kulungin mo at umiiyak

Bayan pa kayang sakdal dilag

Ang di magnasang makaalpas!

Pilipinas kong minumutya

Pugad ng luha ko't dalita

Aking adhika,

Makita kang sakdal laya.

Ang Kanyang Mga Mata

by Clodualdo del Mundo

Dalawang bituing

kumikislap-kislap

sa gitna

ng dilim. . .

Tambal ng aliw

na sasayaw-sayaw

sa tuwing ako'y

naninimdim. . .

Bukang-liwayway

ng isang pagsintang

walang maliw!

Takipsilim

ng isang pusong

di magtataksil!

Ang Matampuhin

by Lope K. Santos

Damong makahiya na munting masanggi'y

nangunguyumpis na't buong nakikimi,

matalsikan lamang hamog na konti't

halik ng amiha'y mabigla sa dampi

mga kinaliskis na daho'y tutupi't

tila na totoong lanta na't uns'yami.

Mutyang balintataw ng buwang maningning

sa salang mabiro ng masayang hangi'y

pipikit na agad sa likod ng dilim,

panakaw-nakaw na sa lupa'y titingin,

sa tanaw ng ulap at ng panganorin.

Malinaw na batis ng mahinhing bukal

na napalalabo ng bahagyang ulan,

kahit dahong tuyo na malaglag lamang

ay nagdaramdam nang tila nasugatan;

isang munting batong sa kanya'y magalaw

ay dumaraing na at natitigilan.

Matingkad na kulay ng mayuming sutlang

kay-sarap damitin at napakagara,

munting mapatakan ng hamog o luha,

ay natulukot na't agad namumutla;

salang malibangan sa taguang sadya' y

pinamamahayan ng ipis at tanga.

Kalapating puting may batik sa pakpak,

munting makalaya'y malayo ang lipad;

habang masagana sa sariling pugad,

ay napakaamo at di lumalayas;

nguni, pag sa palay ay minsang manalat,

sa may-alagad man ay nagmamailap.

Oh, Pusong tampuhin! Ang langit ng buhay

ay wala sa pusong laging mapagdamdam;

hindi nagluluwat ang kapayapaang

mamahay sa palad na hubad sa lumbay;

lalo sa pag-irog, ang tampo'y di bagay

kaning maya't-maya at, nakamamatay!

Poetry from Amazon

Dahil Sa Pag-ibig

by Iñigo Ed. Regalado

KAHAPON...

Sa tingin ko'y tila pawang kalumbayan

ang inihahandog ng lahat ng bagay,

pati ng mabangong mga bulaklakan

ay putos ng luksa at pugad ng panglaw;

akala ko tuloy itong Daigdigan

ay isang mallit na libingan lamang.

Mangyari, Kahapon

ang dulot mo'y lason.

NGAYON...

Sa mga mata ko ay pawang ligaya

ang inihahandog ng bawa't makita,

pati ng libingang malayo't ulila

wari'y halamanang pugad ng ginhawa;

sa aking akala'y tila maliit pa

itong Daigdigan sa aking panata.

Papaano, Ngayo'y

nagwagi ang layon.

BUKAS...

Sino baga kaya ang makatatatap

ng magiging guhit nitong ating palad?

Ang buhay ng tao ay lunday sa dagat

na inaamihan at hinahabagat;

itong Daigdigan ay isang palanas

na nabibinhian ng lungkot at galak.

Bukas! Ang pag-asa'y

mahirap mataya...

Sa Tabi ng Dagat

by Ildefonso Santos

Marahang-marahang

manaog ka, Irog, at kata'y lalakad,

maglulunoy katang

payapang-payapa sa tabi ng dagat;

di na kailangang

sapnan pa ang paang binalat-sibuyas,

ang daliring garing

at sakong na wari'y kinuyom na rosas!

Manunulay kata,

habang maaga pa, sa isang pilapil

na nalalatagan

ng damong may luha ng mga bituin;

patiyad na tayo

ay maghahabulang simbilis ng hangin,

nguni't walang ingay,

hangganq sa sumapit sa tiping buhangin...

Pagdating sa tubig,

mapapaurong kang parang nanginigmi,

gaganyakin kata

sa nangaroroong mga lamang-lati:

doon ay may tahong,

talaba't halaang kabigha-bighani,

hindi kaya natin

mapuno ang buslo bago tumanghali?

Pagdadapit-hapon

kata'y magbabalik sa pinanggalingan,

sugatan ang paa

at sunog ang balat sa sikat ng araw...

Talagang ganoon:

Sa dagat man, irog, ng kaligayahan,

lahat, pati puso

ay naaagnas ding marahang-marahan...

Ang Awit ni Maria Clara

by José Rizal

Kay tamis ng oras sa sariling bayan,

Kaibigan lahat ang abot ng araw,

At sampu ng simoy sa parang ay buhay,

Aliw ng panimdim pati kamatayan.

Maalab na halik ang nagsaliw-saliw

Sa labi ng inang mahal, pagkagising;

Ang pita ng bisig as siya'y yapusin,

Pati mga mata'y ngumgiti mandin.

Kung dahil sa bayan, kay tamis mamatay,

Doon sa kasuyo ang abot ng araw;

Kamatayan pati ng simoy sa parang

Sa walang pag-ibig, ni ina, ng Bayan.

Who is your favorite Tagalog Author?

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  • profile image

   anonymous 

   5 years ago

   JOSE P. RIZAL is the best among the rest!!!

  • profile image

   anonymous 

   5 years ago

   Michael Andre Tuazon

  • profile image

   anonymous 

   6 years ago

   EDGAR SAMAR

  • profile image

   anonymous 

   6 years ago

   my favourte aurthor is jose rizal

  • profile image

   anonymous 

   6 years ago

   @mihgasper: sure ka?

  • mihgasper profile image

   Miha Gasper 

   6 years ago from Ljubljana, Slovenia, EU

   Never hear about Tagalog language before. Thanks for sharing your knowledge!

  • garyrh1 profile imageAUTHOR

   garyrh1 

   6 years ago

   @mary lighthouse15: Thanks. As you can see, I'm not a Filipino, though :)

  • mary lighthouse15 profile image

   mary lighthouse15 

   6 years ago

   Nicely put together! im glad to see some Filipinos on Squidoo :)

  • profile image

   anonymous 

   7 years ago

   dr. JOSE RIZAL

  • NAIZA LM profile image

   NAIZA LM 

   7 years ago

   Since I am a native Filipino I got a lot of favorite Filipino author like F.Sionil Jose, Francisco Balagtas, Nick Joaquin, Bob Ong, Lualhati Bautista and many more. What a great lens knowing that you are foreigner who is very fond of Tagalog language. Definitely,a fabulous five! Blessed by a Squid Angel~

  • profile image

   Alohagems 

   7 years ago

   I'm a Filipino. I remember some of the poems you posted here.

  • profile image

   anonymous 

   7 years ago

   rogelio ordonez

  • profile image

   anonymous 

   7 years ago

   @jp1978: That's by Jose Corazon de Jesus, also known as "Huseng Batute."

  • profile image

   anonymous 

   7 years ago

   @jp1978: tae mo

  • profile image

   anonymous 

   7 years ago

   aldous lanuzga =]

  • jp1978 profile image

   jp1978 

   8 years ago

   Not really answering your question, but I love "Bayan Ko".

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)