ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Bob Ong Quotes

Updated on May 29, 2012

Bob Ong Quotes

Nais mo bang malaman ang iba't ibang Bong Ong Quotes mula sa libro na kaniyang isinulat. Narito ang ilan sa halimbawa ng mga kowts na isinipi mula sa mga naisulat na niyang aklat. Ang mga kasabihan o sayings mula kay Bob Ong ay tumatalakay sa Iba' ibat paksa mula sa pag-ibig (love quotes), pagkakaibigan (friendship), tungkol sa buhay-buhay (quotes on life) at mga bagay na may kinalaman sa buhay-Filipino at mga obserbasyon sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Subalit, naging lubos ang pagtangkilik ng mga mambabasa (na karaniwan ay mga kabataan) sapagkat ang kaniyang paglalarawan sa mga bagay-bagay ay idinadaan niya sa mga nakakatawa at nakakaaliw na pamamaraan. Sa ibabaw ng mga pagpapatawang ito, mababakas ang mga aral na nais niyang iparating sa mambabasa. Idinadaan din niya ang kaniyang mga biro sa pamamagitan ng self-deprecating humor.

Ang mga libro ni Bob Ong ay nakasulat sa wikang Filipino kaya mas naabot niya ang mas maraming mambabasa sa wika na madaling maunawaan ng nakakarami. Ang kaniyang istilo ay maihahantulad sa isang kabarkada o kaibigan na nagkukwento ng mga istorya at nagpapayo sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang kolokyal na patok na patok sa mga kabataang mambabasa.

Mula sa librong ABNKKBSNPLAko ay nagtuluy-tuloy na ang pagdami ng mga masugid na mambabasa na napabilib niya sa kaniyang mga nakakatawang istorya. Kung Bob Ong books ang hanap mo, mayroon ding links sa ibaba kung saan mo matatagpuan ang mga ito.

ABNKKBSNPLAKo?! - Mga Kwentong Chalk ni Bob Ong

Bakit masakit sa ulo ang Mathematics?

Ano ang sikreto sa pagkakaibigan nila Pepe at Tagpi?

Bakit may mga taong nakapikit sa litrato?

Masarap ba ang Africhado?

Sino si Tigang?

Saan ang Ganges River sa Pilipinas?

Bakit may mga classroom na kulang ang upuan?

Masama bang mag-isip nang malalim habang naglalakad?

Bakit may mga umaakyat ng overpass pero hindi tumatawid?

Bakit Baliktad Magbasa ng Libro ang mga Pilipino?

Ano ang lasa ng Toning Water? Na-dagitab ka na ba? Bakit sa ilalim ng overpass tumatawid ang mga Pilipino? Saan makakabili ng artificial fresh flowers? Sino sila Ciriaco, Procopio, Espiridiona, Troadio at Maxima? Paano makipagkaibigan sa bangaw?

Ang Paboritong Libro ni Hudas

-Marami ka ngang alam, pero tila yata hindi mo alam ang pinaka importanteng bagay tungkol sa libro.

-Ano? basahin ang synopsis

Alamat ng Gubat

 

Stainless Longganisa

Sipi mula sa libro (excerpt)

Isang kaibigan ang dahilan kaya naumpisahan ko ang ikatlong libro. Dahil sa pagtatanong n'ya kung bakit kailangan kong magsulat ng libro para lang ibigay sa iba ang kita nito. Alam kong maganda ang intensiyon n'ya bilang nagmamalasakit na kaibigan, pero nalungkot ako dahil alam kong representasyon siya ng maraming tao. Hindi lang isa, dalawa, o tatlong beses akong natanong kung bakit kailangang magkaroon ng beneficiary ang ilan sa mga gawa ko. Ang hindi ko lang maintindihan e kung bakit mas abala ang mga tao sa pagtatanong kung bakit meron silang mga kapwang tumutulong, sa halip na tanungin ang sarili nila kung bakit sila e hindi. Masama na ba talaga sa panahon ngayon ang gumawa ng mabuti at kailangan mo na itong ipaliwanag?

...Ang hindi ko lang maintindihan e kung bakit mas abala ang mga tao sa pagtatanong kung bakit meron silang mga kapwang tumutulong, sa halip na tanungin ang sarili nila kung bakit sila e hindi...

Dati ko pa pangarap na makatulong sa iba, pero ngayon lang natupad. Minsan nga naiisip ko na kaya lang ako nakapagsulat ng mga libro e para matupad ang pangarap na yon. Meron na rin akong naging kaibigan sa internet na nag-aalok sa aking magtayo ng isang foundation, na tinanggihan ko naman dahil masyado pa kaming hilaw para sa mga ganoong plano. Lalo na ngayong naghigpit na ang gobyerno sa mga nagtatag ng foundation dahil madalas daw itong abusuhin ng mga politikong nag-iipon lang ng pansariling pondo..."

Stainless Longganisa

Available at National Bookstore

Funny Bob Ong Quotes | Sayings mula sa Stainless Longganisa

"Alam ko na kung paano ide-describe sa mga kabataan ngayon ang lasa ng Nutri Bun. Para sa mga interesado pa rin, kumain lang kayo ng whole wheat bread nang walang palaman. At siguraduhin nga pala na expired na yung whole wheat bread..."

Bob Ong Quotes About Life

"Ayokong tawagin ang sarili ko na manunulat. Pag sinabi mo kasi sa mga tao na "writer" ka, kadalasan makakatikim ka ng mga tingin at panlalaki ng mata na para bagang sinabi mong kumakain ka ng bala. Akala nila kakaiba ka. Weird. Masyadong matalino o sobrang yaman..."

MACARTHUR

Excerpt mula sa Nobela

Madilim ang gabi. May bikitima si Cyrus sa kalye. Kung anuman ang nadale nya, di niya alam. Basta may hawak-hawak sya na di nya pwede lunukin para maitago. Buong lakas ang ibinibigay nya sa mga binting matuling tumatakbo, pero halos di naman nakakaalis ng lugar. Maliit lang ang distansiya sa kanya ng mga humahabol. Mabilis sila, mga asong ulol na gutom sa kanyang laman. Tumatakbo sila sa dalawang paa, pero balot ng balahibo ang buong katawa at may nagtatalimang pangil sa bibig. Habang binibilisan niya ang takbo, lalo siyang di nakakaalis sa kinaroroonan. Hingal. Madilim na lugar. Hingal. Mga aso. Hingal. Mga anino. Kawalan. Lumungon sya ulit sa likuran. Palapit nang palapit ang mga di-maipintang halimaw. Binilisan nya pa lalo ang pagtakbo, pero naubos na ang lupa. At sa harap niya, isang walang hanggang bangin.

Bob Ong Quotes on Youtube

Narito ang ilang video na may may kowts | Bob Ong quotes. Iba-ibang quotes sa love o pag-ibig at sayings tungkol sa buhay o life. Kasama na rin dito kung sino si Bob Ong at mga haka-haka tungkol sa kung sino ba talaga siya. May nagsasabing ito ay isang pseudonym o palayaw lamang at iba naman ay isang kalipunan ng mga writer o manunulat.

Guestbook

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  • profile image

   techie-agent 

   6 years ago

   ang gaganda ng mga libro ni Bob Ong lalo na yung una niyang libro dun madaming bob ong quotes

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)