ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Serbian Elections: Serbia Local, Parliament, and Presidental - 2012

Updated on June 10, 2012

Serbia is now candidate country of EU

The opposition

The biggest opposition party, Tomislav Nikolic - is the biggest "enemy" of current Government.
Their biggest arguments for: "Why to choose them?" are : big unemployment rate, corruption, giving away "south-part of Serbia" - Kosovo, being vassal of EU and "marionette of Brussels and Washington" - giving part of country for "candidate status" ...
Tomislav Nikolic comes from newly born party, that came from breakage of Radical Party - where Serbian Advanced Party separated from them, having Tomislav Nikolic on head - on one side, and having Vojislav Seselj on other side - Radical Party.
Tomislav Nikolic was long friend with Seselj, that is now in International Court in Hague, and it is very unsure what are his plans. Three years ago, he was the one that was saying: "There should be no more talks with EU." , and three years after - today, saying that Serbia has to be part of EU, with main goal : "Going in to negotiations with EU. And cooperating with West and East.". But Serbia, once again, for who know what time has been between two major forces, on breakthrough of two sides.

People are skeptic. Most of people do believe that Serbia should join EU, but around 80% of people do NOT want to be part of NATO alliance. Maybe, maybe the wounds are still fresh.

So, once again - big promises have been already told from two major parties. But, there are some suggestions that there will be some surprises like "Liberal Party" on head with Cedomir Jovanovic. Liberal Party is also fairly new, came from brake of Democratic Party - where 3. parties came apart. Democratic Party of Serbia, Democratic Party, and Liberal Party.
Liberals come with coalition name "PREOKRET" which means, "TURNOVER". The original idea is to work on our-self's, to do the turnover in our heads and that Serbia has to go in to EU: "NO MATTER WHAT", to join into NATO - "No matter what!". Jovanovic is mainly considered as a best man that can continue idea of Zoran Djindjic - assassinated prime-minister.

4 Years After

After four years of Democratic Party the majority in Serbian Parliament, and after four years of having president from Democratic Party, Boris Tadic - Serbian people will, once again, choose between past and future, between left and right.


These elections are scheduled on all levels; local, state and parliament. People will choose their leaders on big date for Serbian nation - on 6th of Maj, big day/holiday for whole Serbian civilization : "Djurdjevdan". These are the ninth democratic elections, since democratic changes in Serbia.

Serbian people will have to choose between current party, Democratic Party, and opposition party called Serbian Advanced Party - with their leader Tomislav Nikolic.
Boris Tadic, still the current president of Serbia, has been elected twice until now. This would be the third time that Tadic would take the place in Presindental Palace.

Serbian people live hard. Life standard, and bruto BGP haven't grown so much since last elections, but there have been major improvements in field of partnership with EU and USA.
Serbia has been accepted in Visa-free zone, Serbia has gained on March 3th the status of "candidate" for EU. Also, there has been some major investments in country. Auto industry has been renewed, since "Zastava" auto-factory has bankrupted, giant company from Italy bought it and "Fiat" is now producing the latest model of it's cars. So, car industry has been renewed and Kragujevac, the city where "Fiat" company is situated, has now less unemployed people. Unemployment has been brought down, but not enough - not what has been expected. Unemployment problem is the first thing that next government has to tackle. Some 26% of people are unemployed. But, again, there has been major investments that employed high-educated young personnel. "Fiat" , "NCR" , "Panasonic", "Continental" , "Ikea" and other big names are just one of the names that are doing good business, and employ young people.

In same time, this government has done some investments in infrastructure. Around 150km of new highroad, the "Koridor 10" that should connect South-East and North part of Serbia, new roads around Serbia, and new bridge in Belgrade that has been subject of research even for "National Geographic".


Epilogue

Once again, on ninth elections - people will have to choose between past and future. Going into EU, or turning and leaning on Russia and Eastern countries. So far, people were for EU and pro-European integrations, and pro-Atlantic integrations (NATO), but 12 years of waiting did "the job". People can't wait no more. There has to be something done with life-standard in Serbia.

People are having second-thoughts about joining EU, because of "demands" of EU. Having completed all requirements for EU, Serbia will face another big issue - issue of Kosovo, and having good bilateral conditions with south province. Economy, unemployment and Kosovo will be the biggest issue that next Government - whoever will build it - have to tackle.

Comments

  0 of 8192 characters used
  Post Comment
  • lafamillia profile imageAUTHOR

   lafamillia 

   7 years ago from Soutcentral Europe

   Below is my reply.

  • lafamillia profile imageAUTHOR

   lafamillia 

   7 years ago from Soutcentral Europe

   Yes, well... I understand what You wanted to say - if tho it's written on very unusual way... Even on Serbian, You have some basic interpunktural misstakes. Whatever, I will answer to You simply - this is reputable domain, "lafamillia", and I will not go trough this conversation, because it's below my level. Just for You to know, if I could move and work somewhere else - I would. Serbia is not the place for talented, creative, and smart CERTIFICATED SYSTEM .NET ADMINISTRATORS!

  • profile image

   Nemanja 

   7 years ago

   Nemaš ti de?ko pojma o ?emu govoriš, ju?e si nau?io nos da brišeš a danas pišeš o politi?koj situaciji u Srbiji. Ja znam engleski ali imam svoj jezik i neshvatljivo je da ja sa nekim ko je moje nacionalnosti pri?am na jeziku koji nije maternji. Ali Srbija se i gubi zbog takvih nakaradnih izroda kao što si ti! Sve mu je draže od Srbije i onoga što je srpsko, pa de?ko onda idi gde ti je bolje, idi odavde i ostavi Srbiju na miru i molim te ne piši i ne izmišljaj laži o Srbiji!

  • lafamillia profile imageAUTHOR

   lafamillia 

   7 years ago from Soutcentral Europe

   Nemanja, if You understand English - please comment on English - due HP's policy. I can't reply You on Serbian, even I would wish - which I don't.

   I can't really understand Your fantastic and nationalistic way of replying me... Well, that is not on my level of talking, and I can not really talk with You anymore.

   I've approved this comment, as an "represent" of what kind of voters Nikolic has. I don't think that Mr.Tadic is an great choice, but between two "evils" - I would rather choose less evil.

  • profile image

   Nemanja 

   7 years ago

   Ma ne seri i pri?aj srpski idiote idiotski!

  • lafamillia profile imageAUTHOR

   lafamillia 

   7 years ago from Soutcentral Europe

   I appreciate Your comment.

   Best regards, but next time - try commenting on English.

  • profile image

   Nemanja 

   7 years ago

   ?ujte ljudi, kenjate ko foke! Vidi ga autor što kaže, Deveti DEMOKRATSKI izbori od DEMOKRATSKIH promena? PA jel si bre ti ?ist? Ko zna da li si glasao pre 10 godina kada tako kenjaš! I pre toga se izlazilo na izbore i pre toga su Tadi?, Žilas i kompanija imali svoje medije... Ovo što si ti napisao nije neutralan tekst, nije ono što je pravo stanje u Srbiji. Jesi rekao da je nezaposlenost, a što nisi rekao i da ovo koji rade nisu zašti?eni od poslodavca? Da ne primaju plate po nekoliko godina, da im se ne upla?uju doprinosi, da su nas banke orobile kreditima koje ne možemo da vratimo? Da ?e sada po?eti sa radom privatni izvršitelji, oni koji ?e ti do?i na ku?u da ti popišu kompletnu imovinu jer nisi imao da platiš ratu kredita, jer ti poslodavac nije isplatio platu, jer nema posla u državi! Rekao si došao Fijat, Kontinental... Sve je to lepo, ali slep si iako imaš o?i, ne vidiš da su nam plate najniže u regionu, da postajemo njihovi robovi, sveš?e nas na to da kao crnci radimo za 2 dolara dnevno, na to se sve svodi. I još nešto, Nikoli? jeste gora opcija od prethodnika, a zašto??

   Pa zato što je prethodnik njegov krao 8 godina, 8 godina su zlostavljali ovaj narod, pokrali sve što je moglo da se pokrade, pa se ?ovek mogao nadati da ?e prestati ako ih ponovo izabere, tobože, nakrali su dovoljno za sebe i dalju rodbinu... Ali ne, narod je izabrao Nikoli?a, onog grand MASTERA! ?ovek tek svršeni diplomac a odmah se zaposlio, svaka ?ast, TADI? i društvo iz EU su mu obezbedili posao odmah. Sve su lepo izrežirali, Ovo je poslednja etapa u kolonizaciji Srbije, Doveli su nas u situaciju da nemamo jaku PATRIOTSKU stranku, sve su nam sada stranke sa sloganom EU NEMA ALTERNATIVU, a šta se zapravo radi, rasturili su sve jake desni?arske partije, iako ih svaka država ?lanica EU ima, ubacili su nam svoje poltrone koji govore o tzv boljem životu, prosipaju nam šarene laže, a u stvari prave od nas robove, prodaju zemlju i prirodna bogatstva, nacionalne kompanije koje nikada ne mogu da propadnu oni ?e da privatizuju i tada ?e i definitivno biti okon?ana kolonizacija, posle samo sledi polako odumiranje duše ovog naroda koji ?e polako da gubi svoj identitet i svest o tome ko je, odakle je i zašto je tu.

   A ti si verovatno neki klinac kad pišeš ovakve tekstove, bolje uzmi i pro?itaj malo neke knjige koje ti ne serviraju, verovatno roditelji, ili ko ve?, edukuj se malo o tome šta i kako može Srbija da dobije u konstelaciji sa velikim silama.

   pozdrav

  • lafamillia profile imageAUTHOR

   lafamillia 

   7 years ago from Soutcentral Europe

   @Mike M:

   O.K , what makes You believe that Nikolic will actually do something good - except unexplainable nationalism?

  • profile image

   Mike M 

   7 years ago

   At last the beginning of the end of the quizling government. Nikolic for ever.

  • lafamillia profile imageAUTHOR

   lafamillia 

   7 years ago from Soutcentral Europe

   O my God! People choose the worst possible choice. Well, I guess that's an part of democracy. Serbia sent a strong sing now, to whole World, that we ARE NOT ready to "with the flow" of EU policy towards Kosovo, and to lower our pride for better life of Serbian citizens.

   I guess, Tadic's party haven't done a decent job, when it comes to elections - and the failure of this elections are 50% of his failure due his policy and campaign that was negative, dirty, and above all - personal...

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)
  ClickscoThis is a data management platform studying reader behavior (Privacy Policy)