ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Stropdas Strikken. Das knopen voor dummies

Updated on January 29, 2013

Hoe moet je een stropdas knopen?

Hoe doe ik een stropdas om? Hoe maak je een stropdas knopen. Manieren om een strop das the knopen. Een stropdas strikken is zo makkelijk nog niet. Er zijn tientallen manieren om een das the strikken, en iedereen heeft zijn eigen favoriete manier.

Knoop een stropdas, eenvoudige instructies en een paar manieren.

Hier zie je verschillende knopen voor je stropdas in in pictures en video - hoe je een stropdas strikken.

Das knopen of strikken

Hoe maak je een stropdas strikken

Strik uw stropdas gemakkelijk en snel!

Het is een triest feit, maar er zijn volwassen mannen die niet weten hoe je een stropdas strikken. Zelfs als een man weet hoe je een stropdas knopen, wordt hun kennis vaak beperkt tot slechts een stropdas knoop. Maar er zijn verschillende manieren om een das the knopen. Bepaalde stropdas knopen moeten worden gebruikt met bepaalde kragen en stropdas stof materialen om de beste resultaten voor je uiterlijk the krijgen. Hieronder tonen wij u drie klassieke stropdas knopen elke man zou moeten weten en geven u het fijne weten van wanneer je moet gebruiken.

De Windsor knoop - Stropdas windsor strikken

Windsor stropdas knoppen
Windsor stropdas knoppen

De Windsor knoop. Stroopdas knopen stap voor stap. Dit zijn de makkelijkste manier om knoop een stropdas ziet er goed uit met een shirt met smalle hoge kraag. Deze zeer Engelse naam is afkomstig van de Hertog van Windsor die hem populair maakte.

P.S. Trek de stropdas niet the strak aan. Men gelooft dat deze methode werd uitgevonden in Engeland in de late 19-e eeuw. Dus koppelverkoop, je bent een echte heer :)

Stropdas dubbele knoop - Simple Double knoop

Stropdas dubbele knoop
Stropdas dubbele knoop

Stropdas dubbele knoop maken.De knoop is zeer geschikt voor vrijwel alle gelegenheden en is voornamelijk geschikt voor mensen met een lang gezicht.

Stropdas knopen Dubbele Windsor youtube - Stropdas Strikken Youtube

Bij sommige bedrijven moet U stropdas gevouwen worden op de dubbele windsor manier. Deze is ook makkelijk the leren.

"Dubbele Windsor" - is een breed driehoekig strakke knoop. Natuurlijk, een knoop moeilijker als "Windsor", maar het is mogelijk met goede video. P.S.ik heb al veel filmpjes gezien erover maar ik moet steeds naar dit gaan!

P.S.Als je de video bekijkt, recht is hetzelfde als je rechter en linker is hetzelfde als je linkerkant.

Vlinderdas knoppen - Hoe vlinderdas strikken

Vlinderdas knopen
Vlinderdas knopen

Zelf vlinderdas strikken niet moeilijk. Leer hoe je een vlinderdas knoppen, volgens duidelijke instructies en video "Vlinderdas strikken filmpje"

Vlinderdas strikken youtube - Vlinder das strikken video

Vlinderdas omdoen. Vlinderdas knopen Youtube.

Tips voor het strikken van stropdassen.

Alles over stropdassen

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  • link777 lm profile imageAUTHOR

   link777 lm 

   4 years ago

   Maak uw outfit compleet met een Oranje vlinderstrikje Feest strikje online bestellen goedkoop. Feestelijke glitter strikjes voor de perfecte feest outfit. Wie mooi verkleed wil gaan let vooral op zijn accessoires. Oranje artikelen en accessoires.

  • profile image

   anonymous 

   5 years ago

   Welke stropdas past bij welk overhemd(pak)?

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)