ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

Updated on March 31, 2012

MaRweb.sk - MaR technika

MaRweb.sk - MaR technika
MaRweb.sk - MaR technika | Source

MaRweb.sk - MaR technika

MaRweb.sk - MaR technika

Naša spoločnosť od svojich začiatkov v roku 1997 pôsobí na slovenskom trhu ako distribútor meracej a regulačnej techniky. Aj pre divízie meracích prístrojov a meracej a regulačnej techniky je prvoradým cieľom ponúknuť slovenskému zákazníkovi kvalitné prístroje, zariadenia a s tým súvisiace servisné zázemie.

Našim poslaním je prinášať aktualizovaný a stále rozširujúci sa sortiment meracích a testovacích prístrojov, aby zákazníci ich využitím mohli zvyšovať kvalitu a spoľahlivosť vlastnej produkcie a služieb.

Divízia priemyselnej meracej a regulačnej techniky má vo svojom sortimente: - snímanie a meranie teploty, snímanie výšky hladiny, meranie prietoku - snímanie a meranie tlaku a vlhkosti - prevodníky neelektrických a elektrických veličín, napájacie zdroje, - zobrazovacie a ukazovacie prístroje, regulátory teploty a tlaku, -priemyselné armatúry a ventily - zaoberáme sa technickým poradenstvom Partnery: Energonova , JSP, Rawet, BD Sensors, Manomer, Rosemount, Comet system, Larm, Krohne, Microwell, Badger Meter. Metra Šumperk, Regada, Prematlak

snímanie a meranie teploty, výšky hladiny,prietoku,tlaku a vlhkosti,prevodníky, zdroje, zobrazovacie prístroje, regulátory ,ventily,čerpadlá,sondy

Navštívte nás tu: http://marweb.sk

Comments

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  • profile image

   MaRweb.sk 6 years ago

   MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

   Navštívte nás : http://marweb.sk

  • Mahrlo profile image
   Author

   Mahrlo 7 years ago

   www.priemyselne.eshopmahrlo.sk

   MaR technika