ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel
 • »
 • Travel and Places»
 • Visiting Asia

Salawikain

Updated on April 25, 2013

Mga Salawikain sa Tagalog

Ang Salawikain o kasabihan ay nagtataglay ng mga pangaral at karunungan sa pamamagitan ng mga salitang may tugma at sukat. Ito ay ginagamit noong sinauna, maging sa kasalukuyang panahon upang magpayo, gumabay at magturo ng mabubuting asal.

Narito ang ilan sa halimbawa ng mga salawikain at ilan na may paliwanag.

Filipino Proverbs or sayings are statements that contains wisdom and lessons through the use of phrases with rhyme and measure. It was used back then and even to this modern day to give advice, to impart guidance and to teach virtue. Here are some Filipino sayings and their explanations.

Jose Rizal
Jose Rizal

Ang hindi magmahal sa kanyang salita

Mahigit sa hayop at malansang isda

He who doesn't cherish his own dialect, is more beastly than animals and worse than a rotten fish.

Ang kasabihan o salawikaing ito ay hango sa tula ni Dr. Jose Rizal na sa murang edad na walo, ay lumikha ng isang tula na may pamagat na Sa Aking Mga Kababata, na may tema na pag-ibig sa bayan sa pamamagitan ng pagmamahal sa sariling wika.

wikipedia

This popular Filipino proverb is an except from poem written by Dr. Jose Rizal when he was just eight years old. The title of the poem is "To My Fellow Youth", which has a theme of love for country by patronizing first your own language.

Mga Salawikain

Mga Halimbawa ng Salawikain sa Tagalog na Wika.

Ang lumalakad ng matulin

kung matinik ay malalim

And di-marunong mag-ipon

walang hinayang magtapon

Ang kawayan kung tumubo

langit na matayog ang itinuturo;

Ngunit kung masunod na ang anyo,

Sa lupa rin ang yuko

Sinimulang gawain ay tapusin mo

bago gumawa ng panibago

Ubos-ubos biyaya

bukas ay nakatunganga

Daig ng taong maagap

ang taong masipag

Ang totoong paanyaya

may kasamang hila

Walang masamang pluma

sa taong mabuting lumetra

Ang pagsasabi nang tapat

ay pagsasama nang maluwag

Ang bayaning nasusugatan

nag-iibayo ang tapang

Sa may tunay na hiya

ang salita ay panunumpa

Madali ang maging tao

ang mahirap ay ang magpakatao

Maaring pigilin ang baha

ngunit hindi ang dila

Kapag may isinuksok

may madudukot

Ang taong di nasisiyahan

mailap ang kaligayahan

Ang bahay mo man ay bato kung ang nakatira ay kuwago

Mabuti pa ang isang kubo na ang nakatira ay tao

Sumasalamin sa salawikain na ito ang mataas na pagpapahalaga ng mga Filipino sa pagkakaroon ng mabubuting pag-uugali na kahit na salat sa kayamanan at magagarang tahanan, ay higit sa lahat ay namumuhay nang may dignidad at kagandahang asal.

(larawan: bahay kubo mula kay pinkblot6)

Ang sakit ng kalingkingan

ay dama ng buong katawan

Ang batang magalang

ay dangal ng magulang

Anak na di paluhain

magulang ang paiiyakin

Hindi man magmana ng salapi

magmana man lang ng mabuting ugali

Kung sino ang nangangako

ay siyang napapako

Ang taong walang kibo

nasa loob ang kulo

Walang sumisira sa bakal

kundi ang sariling kalawang

Ang kagandahang asal

ay kaban ng yaman

Kapag iniamba, kailangang itaga

kapag itinutok, kailangang iputok

Magbiro ka na sa lasing

wag lang sa bagong gising

Lahat ng iyong kakainin

sa sariling pawis mo manggagaling

Ang lihim ay hindi na lihim

kapag may dalawa o higit nakakaalam

Ang walang pagod magtipon

walang hinayang magtapon

Salawikain at Paliwanag

Bago muna gawin, makapitong isipin

Ipinahihiwatig ng kasabihang ito na kung may desisyon na gagawin, higit sa lahat ay iyong mga mahahalagang bagay sa buhay, dapat ay masusing pag-aralan o siyasatin upang sa bandang huli ay maging tama kung ano man ang ating piliin at pagdesisyunan.

Ang labis na pagmamadali, nagbubunga ng pagkakamali

Huwag maging mapusok o padalus-dalos sa ating gagawin sapagkat ang mga bagay na hindi pinag-isipan ay karaniwang sa bandang huli ay pinagsisihan.

Ang maniwala sa sabi sabi, walang bait sa sarili

Ang taong may sariling disposisyon at respeto sa sarili ay hindi agad bumabaling sa mga idelohiya at paniniwala ng iba lalu't ito ay may potensiyal na makasama sa iyo at sa iyong kapwa. Sa panahon na napakadaling makarating ng mga impormasyon, ang iba dito ay hindi katotohanan at marapat muna na siyasatin upang hindi malinlang ng mga taong may intensiyong hindi mabuti sa kapwa.

 

Marami ang matapang sa bilang

ngunit ang buong-buo ay iilan

Ang anak kayang tiisin ang magulang

ngunit ang magulang ay hindi kayang tiisin ang anak

Kapag may isinuksok

may madudukot

Paghaba-haba man saw ng prusisyon

sa simbahan din ang tuloy

Ang taong sa mabuti nanggaling

sumama man ay sadyang bubuti pa rin

Walang matimtimang birhen

sa matiyagang manalangin

Kapag nagbukas ang kaban

natutukso kahit ang banal

Ang hiram na wika

ay saksi sa hiram na kalayaan

Ang nagtanim ng hangin

bagyo ang aanihin

Ikinatatalo sa alinmang digmaan

ay ang guni-guning takot sa kalaban

Ang tunay na kaibigan

nasusubok sa kagipitan

Sa mabait na bata,

marami ang natutuwa.

Lumilipas ang kagandahan,

ngunit hindi ang kabaitan.

Kung ibig ng karunungan,

habang bata ay mag-aral;

Kung tumanda, mag-aral man,

mahirap nang makaalam.

Mabigat man ang dalahin,

pag naatang susunungin.

Mabuti pa ang nag-iisa

Kaysa may masamang kasama

Ang anumang agwat ay di mararating,

kung titingnan lamang at di lalakarin.

Guestbook

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  • profile image

   EDI WoW !!! 2 years ago

   lolo mo mukang etit !

  • profile image

   IU 2 years ago

   Aughh just great

  • profile image

   asfa 2 years ago

   ganda ha ahahahaahahhahahhah................

   fasz

  • profile image

   greman 2 years ago

   thank you

  • profile image

   Justin Kyle Dalida 3 years ago

   dapat naman talagang di kalimutan ng mga pinoy ang mga pilipinong salawikain !!!!!

  • profile image

   Sanny Tendilla 5 years ago

   Ang mga Salawikain at folk songs ay hindi dapat na malimutan ng bawat Filipino.

  • itgraphix profile image

   itgraphix 5 years ago

   Nice lens Thanks for share

  • profile image

   techie-agent 6 years ago

   ang mga salawikain ay katulad din ng mga filipino folk songs na dapat pinapahalagahan.

  • profile image

   anonymous 6 years ago

   I am happy to see writers using native language and translations is just moments away, well done!

  • profile image

   anonymous 6 years ago

   didn't know about this place, I do now, 'thumbs up' to ya.

  • SaintFrantic profile image

   SaintFrantic 6 years ago

   Multicultural lens that's great

  • SaintFrantic profile image

   SaintFrantic 6 years ago

   Multicultural lens that's great

  • aesta1 profile image

   Mary Norton 6 years ago from Ontario, Canada

   I enjoyed this lens. I wish I can write well in Pilipino but my roots are Visayan so while I can speak, I can't really write as well.