नेपाल बैकको सञ्चालक समितीमा कति जनासम्म सञ्चालक रहन सक्छन ।

The correct answer is "४"

working