चल्ती खाता प्रयोग मा ल्याउने देश कुन हो ।

The correct answer is "बेलायत"

working