This website uses cookies

As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

Show Details
Necessary
HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
Features
Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
Marketing
Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
Statistics
Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)
63
PatrickBernauw profile image

PatrickBernauw

Joined 3 years ago

1

0

0

Patrick Bernauw werd geboren op 15 april 1962, woont sindsdien in Erembodegem, is sinds 1984 getrouwd met Elke en heeft sinds 1990 een dochter, Ineke. Hij was radio-, tv- en stripscenarist, hoorspelregisseur, hoofdredacteur van de Historische Verhalen, en leidt nu een eigen productiehuis voor interactief theater, dat zich de jongste tijd vooral concentreert op moordspelen en stadsspelen voor teambuilding, bedrijfsevents, feesten enz... Hij schrijft sinds 1981 romans, verhalen, essays, toneelstukken en radio- en televisie-scenario's - zowel voor volwassenen als voor de jeugd. En hij werd recent gebeten door het Netauteur Virus. Tot zijn bekendste proza-werken behoren de docudetective Mysteries van het Lam Gods (1991) en, in samenwerking met Guy Didelez, de historische jeugdroman In het Teken van de Ram (1996) die in eigen land werd onderscheiden met de Prijs Knokke-Heist voor de Beste Jeugdroman en in Duitsland met de Eule des Monats. Zijn proza-werk voor de jeugd werd voorts nog twee maal bekroond met de John Flandersprijs voor Vlaamse Filmpjes en werd vertaald in het Frans, het Duits, het Noors, het Italiaans, het Spaans en het Pools. Zijn meest recente werken zijn historische thrillers voor volwassenen: Het Bloed van het Lam (2006), Nostradamus in Orval (2007)en Het Illuminati Complot (2008). Voor de BRT(N)/VRT, een aantal Nederlandse omroepen, Radio Ostankino (Moskou), New Radio New York en voor de Vlaamse vrije radio's schreef en in het laatste geval regisseerde en produceerde Patrick Bernauw ettelijke luisterspelen. In 1994 ontving hij voor zijn luisterspel La Comédie Française de Provinciale Paul de Mont Prijs voor toneel. Voor de VTM was hij co-scenarist van de series Meester! en Wittekerke, en hoofdschrijver en storyliner van de jeugdsoap Wat nu weer!? Voor de VRT was hij co-scenarist van de sitcom Alle Maten en van de detective-reeks Sedes & Belli. Met zijn toneelstukken, die hij vaak zelf regisseerde, viel hij eveneens regelmatig in de prijzen. Dat was onder meer het geval met De Dochter van Calamity Jane, geschreven in samenwerking met Guy Didelez (Wim Verbeke Prijs voor Jeugdtheater, 1997) en de thriller De Minister en het Maffia Meisje (Sabam Prijs voor Toneel, 1999). Hij was ook actief in het beroepstheater. Zo schreef hij samen met Guy Didelez het figurentheaterstuk voor kleuters, Beerenbodegem (Taptoe, 1997) en met Frank Van Laecke Semper Vivat (Taptoe, 2005). In 1998 richtte Patrick samen met zijn broer Fernand het muziektheatergezelschap Compagnie de Ballade op, dat zowel voor een volwassenen publiek als voor jongeren speelt. Patrick Bernauw schrijft niet alleen de teksten waarvoor zijn broer Fernand de muziek componeert, maar regisseert de stukken ook en acteert/zingt erin mee. Met Het Ware Verhaal van Calamity Jane en met De Sterke Verhalen Blues trok hij jarenlang door het hele Vlaamse land. In 2005 werd Compagnie de Ballade onderscheiden met de prestigieuze Visser Neerlandia Prijs voor Musical, voor de productie Scharpenelle. Momenteel is hij vooral actief als scenarist en producent van teambuilding moordspelen en stadsspelen. Samen met fotograaf Marc Borms werkt hij aan de reeks Mysterieus België, fotozoektochten op basis van een fotoboek.

No Featured content yet.

Welcome PatrickBernauw to HubPages

Looks like PatrickBernauw doesn't have any Featured articles on HubPages to share yet. Now's your chance to inspire, encourage, and welcome PatrickBernauw to the amazing HubPages community. Follow PatrickBernauw to show your support and get updates on new content PatrickBernauw publishes.

working