ArtsAutosBooksBusinessEducationEntertainmentFamilyFashionFoodGamesGenderHealthHolidaysHomeHubPagesPersonal FinancePetsPoliticsReligionSportsTechnologyTravel

Philippine Epics

Updated on January 23, 2010

Philippine is know of having different literature that gives idea on it's history, and one of my kids favorite is the Philippine Epics. Philippine Epics are stories in different part of the Philippines. Each location have their own popular Philippine Epics. So Here is the list of Philippine Epics that are popular in Philippines Literature.

 1. Biag ni Lam-Ang
 2. Darangen Hinilawod
 3. Ibong Adarna
 4. Ullalim Darangan Ibalon Tuwaang
 5. The Hud-Hud
 6. The Maragtas
 7. The Sud-ansud of the Tagbanuas
 8. The Dagoy
 9. The Ulagingen Selch of the Manobos
 10. The Panglima Munggona Jikiri of the Talusugs
 11. The kalinga Banna Bidian of the Ibaloys
 12. labaw Denggen
 13. bagyu of Bukidnon

So do you know additional Philippine Epics that we may include in this list.

Comments

  0 of 8192 characters used
  Post Comment

  • profile image

   edrian 

   3 years ago

   ano po ang storya ng the dagoy

  • profile image

   reymund 

   3 years ago

   Plz bigya nyo po ako ng tatlong epics of dagoy,bagyo of bukidnon and the last, the maragtas.. tnx sana maibgay nyo po yung 3 na hinihingi q..

  • profile image

   reymund 

   3 years ago

   Salamat po..

  • profile image

   atchup 

   3 years ago

   way au

  • profile image

   MItch 

   4 years ago

   epic po ng region 3 plssss

  • profile image

   akmad 

   4 years ago

   also the author of the epics

  • profile image

   grant 

   4 years ago

   Where can I see the full story of each Epics?

  • profile image

   secret 

   4 years ago

   **** saan ba ito mahanap ehh hindi lumalabas sa google!!!

  • profile image

   mary grace ann boringot 

   4 years ago

   the philippine epic is so very enteresting ,because the story is so very beautiful

   try nyo din magbasa ng phillipine epic u will empress

   graceann 14

  • profile image

   Ecel (Exotic) 

   4 years ago

   Salamat :D Nakatulong ito kahit papaano :3

  • profile image

   mn 

   4 years ago

   epic of the philipines lang po naman?;;; pakibilisan lang po......ty

  • profile image

   iCharie18 

   4 years ago

   epic nman po ng CEBU, Bohol, Sequijor pls

  • profile image

   ella 

   4 years ago

   kaloka ang literature........................

  • profile image

   katrina bueno chua 

   5 years ago

   thanks for the help ... i really love epic stories :')

  • profile image

   bill jim 

   5 years ago

   moreeeeeeeeee!!!!!!!!!!

  • profile image

   jenifer 

   5 years ago

   How bout' the Bidasari?

  • profile image

   dgfrdvfbf 

   5 years ago

   Its very very pangit

  • profile image

   pilipino 

   5 years ago

   i'm proud 2 be a pinoy

  • profile image

   CJ :0 

   5 years ago

   WHERE DOES DAGOY EPIC ORIGINATES ?

  • profile image

   hanapanswers 

   5 years ago

   salamt po sa mga info niu.. malaking tul;ong ito...

  • profile image

   fielsssssssssssssssssssss 

   5 years ago

   pl;ss bigyan nyo k\ako nang epics

  • profile image

   John 

   5 years ago

   14. Ibalon

   15. Indarapatra and Sulayman

  • profile image

   vallery mae rasgo 

   5 years ago

   wow??? nice epics sir??

  • profile image

   Niana 

   5 years ago

   Mas maganda po sana kung may link na kasama yung title...Para po iciclick na lang. Opinion lang po. =D Salamat po pala dito,malaking tulong na po to sa homeworks ko... =)

   Thanks to this site.

  • profile image

   ash 

   5 years ago

   pls script para po sa alim...

  • profile image

   grace 

   5 years ago

   love it!

  • profile image

   Eldrich 

   5 years ago

   What is their place of origin?

  • profile image

   hazel 

   5 years ago

   yahooo,

  • profile image

   nathan 

   5 years ago

   thank you

  • profile image

   china gurl 

   5 years ago

   plss bigyan mu nman ako ng mga epiko na makikita xa pilipinas .. plsss . tnx !!

  • profile image

   JJJJJJJJ 

   5 years ago

   IT MORE FUN IN THE PHILIPPINSE

  • profile image

   _abby6_ 

   5 years ago

   i love epic stories......but sum tyms they were boring....!!

  • profile image

   jane 

   5 years ago

   yessssss i lovvve the philippinessss soooo muchhh"""''

  • profile image

   Joseph Riel 

   6 years ago

   eh .. HEHE .

  • profile image

   jonah 

   6 years ago

   kaasar

  • profile image

   jay-ar 

   6 years ago

   I love Palawan epics!. . . . .. . . .

  • profile image

   cp 

   6 years ago

   ???????????????????????

  • profile image

   gilbert 

   6 years ago

   akala sa library ko mahanap ang mga epics nandito lang pala,, ang simple,,

   thanks,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   tapos na ung assignment ko,, yessss

  • profile image

   qwerty 

   6 years ago

   tnx :))

   really helped me for my assigns :)

  • profile image

   ashley n. 

   6 years ago

   epics ROCKS!!...

  • profile image

   rica 

   6 years ago

   I LOVETOREAD EPICS OF THE PHILIPPINES!!AYIEEHH...

  • profile image

   mm 

   6 years ago

   ..................................

  • profile image

   kimmy 

   6 years ago

   please post a copy of alim

  • profile image

   tin 

   6 years ago

   tnx sa answer.it's really cool

  • profile image

   Danilo 

   6 years ago

   why and how to use the epics?

  • profile image

   darein 

   6 years ago

   paano ba magamit ang epics???????????

  • profile image

   jerome 

   6 years ago

   anu ba yang google chrome walang enta nd maibigay ang kwentong kailangan q

  • profile image

   JALEA 

   6 years ago

   PLS. POST A COPY OF "THE BIDASSARI"

  • profile image

   JALEA 

   6 years ago

   PLS. GIVE ME ACOPY OF THE STORY OF "THE HUDHUD"

  • profile image

   marriel 

   6 years ago

   ano ba naman kau naghahanap naman ako pero bakit di ko parin makita...

   2ruan nyo naman ako oh pls.....

  • profile image

   CZERINA 

   6 years ago

   HEHEHEHEHEHE.................GANDA

  • profile image

   bboy 

   6 years ago

   this stinks

  • profile image

   nica 

   6 years ago

   can you add d ,,plce of where it is,,,origin?

  • profile image

   justine 

   6 years ago

   huhuhu...... kapoi kau ning highskol nka daghan ...........................kau ug projects blar kah perme.................but its ok,,,,,,,,,,,,,,,,,hehehe

  • profile image

   6 years ago

   its nice to be a pilipino

  • profile image

   Di sass 

   6 years ago

   Can you give wh are the authors of those?? ^_^

  • profile image

   beverlymae 

   6 years ago

   hirap naman mghanap ng summary sa mga epic eh

  • profile image

   greyson chance :) 

   6 years ago

   can you tell the place of origins of these poetries plz! ..........

  • profile image

   Rajesh Rai 

   6 years ago

   gusto ko ng kwentong katatakutan

  • profile image

   ian 

   7 years ago

   details of biag ni lam-ang PLS.

  • profile image

   gem 

   7 years ago

   nakkali2 namn 2ng philippine epic my god exam na ugma

  • profile image

   assignment 

   7 years ago

   please kelangan ko story nyan please

  • profile image

   wowho 

   7 years ago

   wala namang kwenta ang google hindi maibigay ng maayos ang hinahanap ko. akala ko ba realable source ang google yun pala hindi

  • profile image

   jen 

   7 years ago

   pls..... include the epics of the mindanao

  • profile image

   tisoy 

   7 years ago

   hmmmmmmmmmmm maganda ang epics dito the best!!!!!!!!!!!!!

  • profile image

   rubz 

   7 years ago

   hmmm Philippine Literature

  • profile image

   anika 

   7 years ago

   sandapal epic is beautiful..

  • profile image

   jerwin 

   7 years ago

   may i view the coverage of darangen epic

  • profile image

   Adrian Obusan Badong 

   7 years ago

   ano ang epic story sa pampanga? :-)

  • profile image

   yvanroyoteroGENSAN 

   7 years ago

   mao gyud, kakapoy aning phillit oi!makabuang...ahaaay nalang, exam n ugma...

  • profile image

   lorenz 

   7 years ago

   hahay ka kapuy sa project namu uie

  • profile image

   billy 

   7 years ago

   the place of origin must be stated also.

  • profile image

   HOCKEY 

   7 years ago

   I LOVE PHILIPPINES

  • profile image

   kat 

   7 years ago

   I LOVE READING EPIC W/ SAM

  • profile image

   tweethumz 

   7 years ago

   where can we get sandapal epic?cuyuno epic from palawan..

  • profile image

   jonathan 

   7 years ago

   where can i see the scripts?thanks :)

  • profile image

   an-an 

   8 years ago

   pls bigyan mo ako ng iskript ng epikong maraagtas

  • profile image

   †REIN† 

   8 years ago

   can you post those scripts of all epics???? plsssssssssss

   t.y

  • profile image

   mmmmmm 

   8 years ago

   mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  • profile image

   mmmmmm 

   8 years ago

   mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  • profile image

   crisel 

   8 years ago

   wow

  • profile image

   Laarni 

   8 years ago

   can you post the script of Dagoy?

  • profile image

   anny 

   8 years ago

   t.y.

  • profile image

   .. 

   8 years ago

   ............................................................

  • profile image

   ming 

   8 years ago

   how about 'Sandapal'?

   It's a Cuyonon Epic in Cuyo, Palawan.

  • profile image

   ming 

   8 years ago

   how about 'Sandapal'?

   It's a Cuyonon Epic in Cuyo, Palawan.

  working

  This website uses cookies

  As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

  For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

  Show Details
  Necessary
  HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
  LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
  Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
  AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
  HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
  HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
  Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
  CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
  Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
  Features
  Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
  Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
  Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
  Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
  VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
  PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
  MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
  Marketing
  Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
  Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
  SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
  AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
  OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
  TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
  Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
  Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
  Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
  Statistics
  Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
  ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
  Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)