Types of mental retardation

 1. Anamika S profile image52
  Anamika Sposted 7 years ago

  Types of mental retardation

 2. profile image0
  ankigarg87posted 7 years ago

  Types of mental retardation are :

  1.Down's Syndrome
  2.Phenylkketonuria
  3.Cretinism
  4.Cranial Anomalies
  5.Microcephaly
  6.Hydrocephalus

 
working