is sob an onomatopoeia

  1. profile image44
    beethovenvirusposted 7 years ago

    is sob an onomatopoeia

 
working