Bạn đã mua được sản phẩm máy ép cừ như ý?

 1. profile image60
  ChuHuyposted 2 months ago

  Bạn đã mua được sản phẩm máy ép cừ như ý?

  Máy ép c? GIKEN SA100 là m?t trong nh?ng dòng s?n ph?m khá n?i b?t. là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c s?n xu?t n?m 1997 . Hi?n nay máy v?n còn s? d?ng r?t t?t và ?ang nh?n ???c s? quan tâm c?a các doanh nghi?p
  Thông tin v? s?n ph?m:
  Hãng s?n xu?t: GIKEN
  Model: SA100
  N?m s?n xu?t: 1997
  Nh?p kh?u t? Nh?t B?n
  Giao hàng trong 25- 30 ngày  Máy ép c? ?ã qua s? d?ng nh?ng còn khá m?i, thi?t b?, ph? ki?n ??y ??. Ch?c ch?n, nh? g?n là ?i?u mà chúng ta ???c th?y ? s?n ph?m này. V?i l?i th? th??ng hi?u, ki?u dáng, m?u mã b?t m?t ?ã nh?n ???c s? quan tâm c?a r?t nhi?u doanh nghi?p. ??ng c? máy ho?t ??ng

  https://usercontent2.hubstatic.com/13805189_f260.jpg

 
working