kombi servisi

 1. profile image50
  servisiposted 5 years ago

  Kombiniz arızalandığı zaman kombi servisi çağırmadan önce sizin yapmanız gerekenler,


  Kombi cihazınızın sağlıklı ve daha tasarruflu çalışabilmesi için kombi bakımını ihmal etmeyiniz.
  yani kombinizin çalışabilmesi için yerine getirmeniz gereken bazı işlemler bulunmaktadır.

  Bunları sıralayacak olursak ;

  Kombinize elektrik akımı sağlıklı bir şekilde gelmelidir.
  Aynı şekilde gaz akışı da sağlıklı olmalıdır.Yani sigorta atmışsa ,ya da gaz vanası kapalı ise kombinizin yanmaması doğaldır.Tesisatta gerekli su basıncını sağlamakta asgari şartlar arasındadır.

  Sonuç olarak servis çağırmadan önce;

  Elektrik akımı var mı yok mu bakılacak,
  Gaz geliyor mu bakılacak,
  Tesisattaki su basıncı 1 barın üstünde mi bakılacak.
  kombi servisi


  kombi servisi
  Bu şartlar sağlanmışsa ve de kombi yanmıyorsa kombi servisi çağırılması gereklidir.

  Birde tartışma konusu olan garanti kapsamının neleri kapsadığı konusu:en çok tartışılan konular arasında yada başka deyişle zamanımızın çok harcandığı bir konudur.Sayın tüketiciler garanti;üretilen malın üretim hatalarına karşıdır.Değilse sizin bacanızın çekmemesi,tesisatınızın hatalı yapılmış olması,sigortanın atmış olması,gaz vanasının kapalı unutulması,tesisattaki su basıncının düşük olması,reset yapmayı bilmemek garanti kapsamına girmez. Kombi servisi


  Kış ayı başlamadan kombi ve petek bakımınızı yaptırınız.
  Şimdi garanti kapsamına girmezse ne olur:  Garanti kapsamına giren bir iş ise servis parasını merkezden alır,fakat gaz vanasının kapalı olması veya tesisatta su basıncının düşük olması gibi arızalar için merkez para ödemez.Merkez para ödemezse müşterimiz para ödemezse biz parayı kimden alacağız. O zaman müşterilerimiz servis ücretini ödemek durumunda kalacaktır. Bizler genelde bu durumları hatırlatıyoruz;bazı müşterilerimiz anlayışla karşılayıp teşekkür ettikleri gibi ,bazıları ise kaçacak mıyız neden parayı söylüyorsunuz,servis değil misiniz? gelmek sizin göreviniz değil mi? diye tartıştığımızı olaylar çok olmuştur.

  kombi servisi Bu gibi tatsız tartışmaların olmaması için tüketicimizde haklarını bilecek; servislerimizde hakkı olan parayı; isteyecektir.

  Servis geldiğinde kombiniz hakkındaki sorunlarınızı tek tek anlatınız. Sizler bize hangi arızaları söylerseniz bizler o arızaları gideririz,ancak bizim gözümüze çarpan arızaları da size söyleriz kabul ederseniz o arızaları da yaparız.


  Soğuk kış ayları gelmeden kombi petek bakımını yaptırmanız, yakıttan tasarruf sağlamanızın yanı sıra cihazınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.
  Fiyat konusunda herhangi bir tutarsızlık hissettiğiniz an fiyat listesini görmek en doğal hakkınızdır. kombi servisi tüm fiyat listelerini talep ederek görebilirsiniz. kombi servisi hizmetimizden İstanbul il sınırlarındaki tüm ev ve iş yerleri yararlanabilir. kombi servisi ile yaptığınız tüm alışverişler için kredi kartlarınızı kullanarak ödeme yapabilirsiniz banka komisyonları dikkate alınarak taksit imkanlarımızdan da yararlanabilirsiniz. kombi servisi hizmetimizde verilen fiyatlar kdv hariç fiyatlarıdır.

  Şunu unutmayınız yetkili servislerle çalışmanın sizler açısından yararları büyüktür. kombi servisi  memnun kalmadığınız’ da servisi merkeze şikayet etme hakkınız vardır, kombi servisi tarafından takılan parçaların yerinde 1 sene garantisi vardır .

  Biz kombi servisi olarak kombinize atölyede bakım yapılmasına karşıyız.

  Atölyede yapılan bakımlarda müşteri genelde acaba ne bakım yaptı? benim parçamı değiştirdi mi? tüm bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak servisin elindedir. Servis isterse tüm bakımları müşterinin yanında yapabilir, aynı şekilde ilaçlı petek temizliği işlemi de evinize zarar vermeden 45 dakika içerisinde yapılmaktadır. kombinin Arızalı olan parçayı değiştirip kombinizi çalışır halde teslim etmek hem bize hem de ;siz müşterilerimize huzur verecektir. firmamızın baymak kombi servisi hizmeti de vermektedir

  Bir başka konu ise arızalı parçaların kombi servisi tarafından götürülmesi konusudur. kombi servisi Kombiniz garanti kapsamında değilse arızalı olan parça sizindi,değişen parçanın da parasını vereceğiniz için; o da sizin parçanız olduğundan arızalı parçaları servisler alamazlar.

  kombi servisi hizmetimiz tüm marka ve modellerdeki kombileri kapsamaktadır, bizleri arayarak gün içi servis imkanlarımızdan yararlanabilirsiniz akşam saatlerinde bizi cep telefonlarımızdan arayarak kombi servisi arıza kaydı oluşturabilirsiniz.

  kombi montajı hakkında bilgi edinmek isterseniz video muzu izleyebilirsiniz.

 
working

This website uses cookies

As a user in the EEA, your approval is needed on a few things. To provide a better website experience, hubpages.com uses cookies (and other similar technologies) and may collect, process, and share personal data. Please choose which areas of our service you consent to our doing so.

For more information on managing or withdrawing consents and how we handle data, visit our Privacy Policy at: https://hubpages.com/privacy-policy#gdpr

Show Details
Necessary
HubPages Device IDThis is used to identify particular browsers or devices when the access the service, and is used for security reasons.
LoginThis is necessary to sign in to the HubPages Service.
Google RecaptchaThis is used to prevent bots and spam. (Privacy Policy)
AkismetThis is used to detect comment spam. (Privacy Policy)
HubPages Google AnalyticsThis is used to provide data on traffic to our website, all personally identifyable data is anonymized. (Privacy Policy)
HubPages Traffic PixelThis is used to collect data on traffic to articles and other pages on our site. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable information is anonymized.
Amazon Web ServicesThis is a cloud services platform that we used to host our service. (Privacy Policy)
CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to operate such as javascript, cascading style sheets, images, and videos. (Privacy Policy)
Google Hosted LibrariesJavascript software libraries such as jQuery are loaded at endpoints on the googleapis.com or gstatic.com domains, for performance and efficiency reasons. (Privacy Policy)
Features
Google Custom SearchThis is feature allows you to search the site. (Privacy Policy)
Google MapsSome articles have Google Maps embedded in them. (Privacy Policy)
Google ChartsThis is used to display charts and graphs on articles and the author center. (Privacy Policy)
Google AdSense Host APIThis service allows you to sign up for or associate a Google AdSense account with HubPages, so that you can earn money from ads on your articles. No data is shared unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them. (Privacy Policy)
VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them. (Privacy Policy)
PaypalThis is used for a registered author who enrolls in the HubPages Earnings program and requests to be paid via PayPal. No data is shared with Paypal unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
Facebook LoginYou can use this to streamline signing up for, or signing in to your Hubpages account. No data is shared with Facebook unless you engage with this feature. (Privacy Policy)
MavenThis supports the Maven widget and search functionality. (Privacy Policy)
Marketing
Google AdSenseThis is an ad network. (Privacy Policy)
Google DoubleClickGoogle provides ad serving technology and runs an ad network. (Privacy Policy)
Index ExchangeThis is an ad network. (Privacy Policy)
SovrnThis is an ad network. (Privacy Policy)
Facebook AdsThis is an ad network. (Privacy Policy)
Amazon Unified Ad MarketplaceThis is an ad network. (Privacy Policy)
AppNexusThis is an ad network. (Privacy Policy)
OpenxThis is an ad network. (Privacy Policy)
Rubicon ProjectThis is an ad network. (Privacy Policy)
TripleLiftThis is an ad network. (Privacy Policy)
Say MediaWe partner with Say Media to deliver ad campaigns on our sites. (Privacy Policy)
Remarketing PixelsWe may use remarketing pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to advertise the HubPages Service to people that have visited our sites.
Conversion Tracking PixelsWe may use conversion tracking pixels from advertising networks such as Google AdWords, Bing Ads, and Facebook in order to identify when an advertisement has successfully resulted in the desired action, such as signing up for the HubPages Service or publishing an article on the HubPages Service.
Statistics
Author Google AnalyticsThis is used to provide traffic data and reports to the authors of articles on the HubPages Service. (Privacy Policy)
ComscoreComScore is a media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, media and advertising agencies, and publishers. Non-consent will result in ComScore only processing obfuscated personal data. (Privacy Policy)
Amazon Tracking PixelSome articles display amazon products as part of the Amazon Affiliate program, this pixel provides traffic statistics for those products (Privacy Policy)