what is the meaning of the sentence below

  1. profile image46
    Thewhitepelicanposted 7 years ago

    what is the meaning of the sentence below

    Ngibona lona walayikhaya engathi usejwayela kabi.Zama awungshanyelela,Zama awungkhorobela.Zama awungphakela,Zama awungenzele itiye.Yini ke elandelayo?Kanti ubani oqhashiwe lapha?....

 
working